Wniosek - ocena cech..

advertisement
………………………………………….
Miejscowość, dnia ………………..……………….....
…………………………………………
Dane wnioskodawcy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Oddział w …………………….
WNIOSEK
o ocenę cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka wg. poniższego wykazu:
Lp.
Odmiana
St.
kwalifikacji
Nr partii
Wielkość
partii –
[t]
Kalibraż –
[mm]
Nr paszportów
Uwagi
np. producent
Uwagi inspektora
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów oceny po otrzymaniu faktury.
………………………………….
Podpis wnioskodawcy
Download