Chrystus jest twoją jedyną nadzieją na zbudowanie więzi z Bogiem

advertisement
3
ROZDZIAŁ
trzeci
Chrystus jest twoją jedyną nadzieją
na zbudowanie więzi z Bogiem
zapamiętaj
Albowiem tak Bóg
umiłował świat, że
Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął,
ale miał żywot
wieczny.
Ew. Jan 3, 16
Odkąd Adam i Ewa nie usłuchali Boga, niszczące skutki grzechu
spowodowały, że cały świat zaczął coraz szybciej pogrążać się
w przepaść śmierci. Problem grzechu był powodem głębokiej
troski Boga. By problem rozwiązać, Bóg posłał na świat Swojego
Syna – Jezusa Chrystusa. Jezus jest naszą nadzieją. Posłuchajmy
opowieści o tym, w jaki sposób Jego życie, Jego śmierć i Jego
zmartwychwstanie stały się rozwiązaniem naszego problemu.
Prorok Izajasz przepowiedział, że dziewica będzie mieć syna, który
zostanie nazwany Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem
Odwiecznym, Księciem Pokoju i że On zostanie ukarany za nasze
grzechy (Księga Izajasza 7, 14; 9, 6; 53, 4.6). Setki lat później anioł
nawiedził dziewicę o imieniu Maria oraz jej narzeczonego, Józefa. Każdemu z nich zapowiedział, że Maria urodzi syna, któremu mają nadać imię Jezus (Ew. Mateusza 1, 18-21; Ew. Łukasza
1, 26-33).
W następnych latach Jezus żył otwartym życiem służby innym ludziom, spełniając to wszystko,
co zapowiedziały proroctwa poprzedzające Jego narodziny. Żył wśród ludzi, głosił Ewangelię
ubogim, przynosił wyzwolenie uwikłanym. Ślepym przywracał wzrok, leczył złamane serca,
uciskanych prowadził ku wolności, bezkompromisowo nauczał odkrywcze prawdy, czynił wiele
niezwykłych cudów (Księga Izajasza 61, 1.2; Ew. Łukasza 4, 16-20). Jego śmierć na krzyżu była
karą za grzechy każdego człowieka. Powstał z martwych zwyciężając grzech, śmierć i piekło.
Dzisiaj możesz żyć zwycięsko w każdym obszarze twojego życia dzięki temu, co przed dwoma
tysiącami lat uczynił dla ciebie Jezus (Dzieje Ap. 2, 29-36; 1 List do Koryntian 15, 3.4; 1 List Jana
1, 7-9).
Jezus powiedział: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze
mnie” (Ew. Jana 14, 6). Jezus jest twoją jedyną nadzieją pokoju rozciągającego się na wieczność.
13
Ziarna Pokoju
a. Kim jest Jezus
Ewangelia Jana stwierdza, że Jezus jest Bogiem i że jest Światłością Świata (Ew. Jana 1, 19).
Jezus jest Synem Boga. Był z Bogiem Ojcem zanim został stworzony świat. W niniejszym studium zastanowimy się dlaczego On zstąpił na świat, dlaczego zmarł na krzyżu i jakie znaczenie miało Jego zmartwychwstanie.
Ew. Jana 1, 1-4. 14
Po zapoznaniu się z tekstami obok, jaka będzie twoja odpowiedź
Na początku było Słowo, a Słowo
na pytanie: „kim jest Jezus?”
było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie powstało, a bez
niego nic nie powstało, co powstało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi […]A Słowo ciałem się
stało i zamieszkało wśród nas…
List do Hebrajczyków 1, 2.3
…ostatnio, u kresu tych dni, (Bóg)
przemówił do nas przez Syna,
którego ustanowił dziedzicem
wszechrzeczy, przez którego także
wszechświat stworzył. On, który
jest odblaskiem chwały i odbiciem
jego istoty i podtrzymuje wszystko
słowem swojej mocy, dokonawszy
oczyszczenia z grzechów, zasiadł po
prawicy majestatu na wysokościach
Co powiedziałbyś komuś kto utrzymuje, że Jezus nie jest Bogiem?
Ew. Jana 8, 12
A Jezus znowu przemówił do nich
tymi słowy: Ja jestem światłością
świata; kto idzie za mną, nie będzie
chodził w ciemności, ale będzie miał
światłość żywota.
b. Dlaczego Jezus zstąpił na świat?
1 List Piotra 3, 18
Gdyż i Chrystus raz za grzechy
cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść
do Boga;
Ew. Jana 10, 11
Ja jestem dobry pasterz. Dobry
pasterz życie swoje kładzie za
owce.
Jaki był główny powód zstąpienia Jezusa na świat?
Co Jezus chciał nam powiedzieć o sobie nazywając się „Dobrym
Pasterzem” (Ew. Jana 10, 11)?
Ew. Łukasza 19, 10
Przyszedł bowiem Syn Człowieczy,
aby szukać i zbawić to, co zginęło.
Ziarna Pokoju
14
c. Dlaczego Jezus zmarł na krzyżu?
Bóg jest sprawiedliwy, musi więc ukarać grzech. Jedyną sprawiedliwą karą za grzech jest
wieczna śmierć i oddzielenie od Boga. Bóg jednak kocha ludzi, których stworzył i pragnie, by
wiecznie mogli żyć z Nim w Niebie. Bóg rozwiązał problem w ten sposób, że sam na Siebie
przyjął karę za grzech. Jezus Chrystus, który nigdy nie popełnił grzechu, unieważnił wyrok
śmierci ciążący na ludziach, umierając za ich grzechy na krzyżu.
Jakie znaczenie dla więzi pomiędzy człowiekiem a Bogiem
miała śmierć Chrystusa na krzyżu?
Jakie znaczenie ma śmierć Chrystusa na krzyżu dla ciebie?
List do Rzymian 5, 8. 9
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku
nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego
zachowani od gniewu.
1 List Piotra 2, 24. 25
On grzechy nasze sam na ciele swoim
poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości
żyli; jego sińce uleczyły was. Byliście
bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz
nawróciliście się do pasterza i stróża
dusz waszych.
List do Efezjan 2, 13. 14
Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście
dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie
bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym…
d. Dlaczego Jezus powstał z martwych?
Dlaczego nasza wiara byłaby bezużyteczna, gdyby nie nastąpiło zmartwychwstanie Chrystusa?
Które obszary Twojego życia potrzebują doświadczyć mocy
zmartwychwstałego Chrystusa?
15
1 List do Koryntian 15, 3-6:
… Chrystus umarł za grzechy nasze
według Pism i został pogrzebany,
i dnia trzeciego został z martwych
wzbudzony według Pism, i ukazał się
Kefasowi, potem dwunastu; potem
ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz…
1 List do Koryntian 15, 14
…a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne,
daremna też wasza wiara…
Ziarna Pokoju
Osobiste rozważania
Opisz, jakie znaczenie dla ciebie ma życie i dzieło Pana Jezusa Chrystusa
Czy jest więcej niż jedna droga do Boga? Jeżeli tak, to jakie to drogi?
Co ty osobiście musisz uczynić z Jezusem Chrystusem?
W jaki sposób wytłumaczyłbyś kim jest Jezus komuś, kto nigdy dotąd o Nim nie słyszał?
Ziarna Pokoju
16
Download