Szczegółowe warunki bezpieczenia

advertisement
Zakres ubezpieczenie uczniów ZS w Ćmińsku w roku szkolnym 2015/16 – firma
ERGOHESTIA, składka 40 zł brutto
Suma ubezpieczenia – 10000 zł Składka podstawowa – 31 zł netto
W zakresie podstawowym uczniowie objęci są następującą ochroną:
Śmierć Ubezpieczonego w
100% sumy ubezpieczenia
wyniku NNW, sepsy,
niewydolności
wielonarządowej, całkowity,
trwały uszczerbek na zdrowiu,
śmierć samobójcza
poparzenie, odmrożenie,
złamanie, zwichnięcie,
skręcenie, rany szarpane, cięte,
% sumy ubezpieczenia
wstrząśnienie mózgu,
uszkodzenie słuchu, wzroku,
udar mózgu, zawał serca,
obrażenie spowodowane
epilepsją, omdleniem,
pogryzienie przez psa, kota,
% sumy ubezpieczenia
owady
uszczerbek na zdrowiu na
% sumy ubezpieczenia
skutek nieudanej próby
samobójczej
zwrot kosztów nabycia protez,
20% sumy ubezpieczenia
gipsów i innych środków
ortopedycznych
koszty odbudowy zębów
max 200 zł za każdy ząb trwały
jednorazowe świadczenie na
3% sumy ubezpieczenia
wypadek leczenia szpitalnego ,
bez uszczerbku na zdrowiu
jednorazowe świadczenie na
1% sumy ubezpieczenia
wypadek leczenia
ambulatoryjnego, bez
uszczerbku na zdrowiu
Dodatkowe ubezpieczenie
Zwrot kosztów leczenia na
wydatki poniesione wskutek
NNW z tytułu:
koszt 3zł netto
badań i zabiegów
ambulatoryjnych, pobytu w
do 30% sumy ubezpieczenia
szpitalu, badań ( rezonans,
tomograf) zakupu lekarstw i
środków opatrunkowych
przepisanych przez lekarza (
według oryginałów rachunków)
Dzienne świadczenie szpitalne
koszt 1 zł netto
związane z NNW ( od 1 dnia
20zł za dzień pobytu
pobytu w szpitalu)
Dzienne świadczenie szpitalne
koszt 1 zł netto
(związane z chorobą ( min.
pobyt w szpitalu- 3dni)
Assistance powypadkowy na
terenie całej Polski:
Wizyta u lekarza, wizyta
pielęgniarki, dowóz sprzętu
medycznego, transport
medyczny, pomoc psychologa,
rehabilitacja, sprzęt
rehabilitacyjny, opieka nad
dzieckiem
20zł za dzień pobytu
koszt 1 zł netto
max 2000 zł
Uczeń objęty jest ochroną przez 24h na dobę, na terenie całej Polski, przez cały rok.
Download