WIESŁAW KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Monografie

advertisement
WIESŁAW KOZUB-CIEMBRONIEWICZ
Monografie:
Myśl polityczna Antoniego Zygmunta Helcla, Wydaw. UJ, Kraków 1978.
Antoni Zygmunt Helcel, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; Kraków, 1980.
Socjaldemokracja w Austrii współczesnej: 1945-1966, Instytut Zachodni, Poznań 1982.
Austria a Polska w konserwatyzmie Antoniego Z. Helcla 1864-1865, KAW, Kraków 1986.
Doktryna włoskiego faszyzmu i antyfaszyzmu w latach 1922-1939, Wydaw. UJ, Kraków 1992. (
Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych, z. 45).
Konrad Adenauer: personalizm i tradycjonalizm / Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
Dyktatury i tyranie: szkice o niedemokratycznej władzy / Marek Bankowicz, Wiesław KozubCiembroniewicz, Wydaw. UJ, Kraków 2007.
Redakcje naukowe :
Doktryna polityczne XIX i XX wieku: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, doktryna
socjaldemokracji, nauczanie społeczne Kościoła, totalitaryzm / (red.) K. Chojnicka, W. KozubCiembroniewicz, Wydaw. UJ, Kraków 2000.
Czas a trwanie idei politycznych i prawnych / (red.) K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub
– Ciembroniewicz, Wydaw. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Polska XX wieku / (red.) W. Kozub–Ciembroniewicz, B. Szlachta, Wydaw. UJ, Kraków 2010.
Wybory i opracowania:
Historia doktryn politycznych XIX i XX wieku ; (zbiór tekstów) / (red.)
Marek Sobolewski ; [teksty oprac. W. Kozub et al.], nakł. UJ, Kraków 1974.
Najnowsza historia polityczna Polski: wybór źródeł : cz. 1. 1918-1926 / [wybór] W. KozubCiembroniewicz, J. M. Majchrowski, UJ, Kraków 1986.(Skrypty Uczelniane – UJ; nr 513)
Najnowsza historia polityczna Polski: wybór źródeł : cz. 2, 1926-1939 / [wybór] W. KozubCiembroniewicz, J. M. Majchrowski, UJ, Kraków 1987.(Skrypty Uczelniane – UJ; nr 567)
Najnowsza historia polityczna Polski: wybór źródeł : cz. 3, 1939-1945 / [wybór] W. KozubCiembroniewicz, J. M. Majchrowski, UJ, Kraków 1989.(Skrypty Uczelniane – UJ; nr 604)
Najnowsza historia polityczna Polski: wybór źródeł : cz. 4, 1945-1948 / [wybór] W. KozubCiembroniewicz, J. M. Majchrowski, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1993.
Najnowsza historia polityczna Polski: wybór źródeł : cz. 5, 1949-1956 / [wybór] W. KozubCiembroniewicz, J. M. Majchrowski, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1993.
Najnowsza historia polityczna Polski: wybór źródeł : cz. 6, 1956-1970 / [wybór] W. KozubCiembroniewicz, J. M. Majchrowski, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1994.
Doktryna prawno-polityczne: wybór tekstów źródłowych i interpretacji : T.1 Starożytność: Platon,
Arystoteles, Cicero, św. Augustyn / [wybór] Barbara Kozub-Ciembroniewicz, W. KozubCiembroniewicz, J. M. Majchrowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1996 ; Księgarnia
Akademicka, Kraków 1996.
Doktryny prawno-polityczne: wybór tekstów źródłowych i interpretacji : T. 2 Średniowiecze : Św.
Tomasz, Odrodzenie : Machiavelli, Luter, Kalwin, Bodin / [wybór] B. Kozub-Ciembroniewicz,
W. Kozub-Ciembroniewicz, J. M. Majchrowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.
Rozdziały w pracach zbiorowych:
Socjalizm a faszyzm w ideologii Giovanni Zibordiego [w:] Idee – Państwo – Prawo: (prace
poświęcone pamięci prof. dra Marka Sobolewskiego) / (red.) J. M. Majchrowski, „ Zeszyty
Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych” z. 28, 1991, s. 171-177.
Wojna totalna a idee faszyzmu [w:] Nauka wobec pokojowej współpracy w Europie: (materiały
z konferencji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 10-11 IV 1990 r.) / (red.)
J. Kowalikowa, S. Palka, nakł. UJ, Kraków 1992, s. 71-76.
Faszyzm w interpretacji Giuseppe Bottai'a [w:] Historia, idee, polityka: księga dedykowana
profesorowi Janowi Baszkiewiczowi / (red.) F. Ryszka [et al.] Wydaw. Naukowe Scholar,
Warszawa 1995, s. 276-283.
Państwo w doktrynie prawno-politycznej Konrada Adenauera (1948-1952) [w:] Dawne prawo i
myśl prawnicza : prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla / (red.) J.
Malec, W. Uruszczak, Wydaw. Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków 1995, s. 133-143.
Ideen der Demokratie In der Rechtspolitischen Doktryn von Konrad Adenauer [w:] Dèmocratie
hier et aujourd'hui: [Białowieża 8-12 December 1993] /(red.) P. Braud, A. Jamróz, Wydaw.
Temida 2, Białystok 1995, s. 145-153.
Wstęp: Konstanty Grzybowski – uczony, homo politicus, publicysta [w:] Konstanty Grzybowski –
mysliciel sceptyczny / [kom. nauk. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz (red. tomu) et. al], Wydaw.
Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 5-20.
Faszyzm w interpretacji Konstantego Grzybowskiego [w:] Konstanty Grzybowski – myśliciel
sceptyczny / [kom. nauk. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz (red. tomu) et. al], Wydaw. Księgarnia
Akademicka, Kraków 2000, s. 267-272.
Faszyzm w myśli politycznej Carlo E. Basiliego [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei: prace
dedykowane profesorowi Janowi Malarczykowi / (red.) A. Korobowicz, H. Olszewski, Wydaw.
UMC, Lublin 1997, s. 197-203.
Doktryny polityczne i prawne w uniwersyteckiej dydaktyce prawa i politologii [w:] Myśl polityczna
: od historii do współczesności : księga dedykowana profesorowi Markowi Waldenbergowi / (red.)
B. Stoczewska, M. Jaskólski, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 221-225.
Konstanty Grzybowski 1901-1970 [w:] Złota księga Wydziału Prawa i Administracji / (red.)
J. Stelmach, W. Uruszczak, Wydaw. UJ, Kraków 2000, s. 383-392.
Antoni Zygmunt Helcel 1808-1870 [w:] Złota księga Wydziału Prawa i Administracji / (red.)
J. Stelmach, W. Uruszczak, Wydaw. UJ, Kraków 2000, s. 135-144.
Artykuły w czasopismach naukowych:
Zagadnienie istoty faszyzmu na tle polskiej powojennej literatury przedmiotu, „Zeszyty Naukowe
UJ. Prace z Nauk Politycznych” z. 1 1971, s. 97-109.
Koncepcja państwa totalnego u B. Mussoliniego, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk
Politycznych” z. 51 1971, s. 113-124.
Konstanty Grzybowski 17 II 1901-19 VI 1970, „Studia Historyczne” z. 2 1971, s. 314-318.
O definicję faszyzmu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” z. 1 1971, s. 335-336.
Koncepcje polskiej polityki zagranicznej w programie Obozu Wielkiej Polski [współ. J. Smoliński],
„Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych” z. 3 1972, s. 171-192.
W sprawie genezy faszyzmu : ( na marginesie książki W. Abedroth, O. Bauer, H. Marcuse, A.
Rosenberg, Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die soziale Ursprünge und die Funktion
des Faschismus, Frankfurt – Wien 1968), „Studia Historyczne” z. 2(57) 1972, s. 245-249.
Socjalne determinanty ideologii faszyzmu, „Studia Nauk Politycznych” nr 1 1973, s. 221-230.
Państwo w doktrynie włoskiego faszyzmu, „Studia Historyczne” z. 1 1974, s. 61-73.
Socjaldemokracja austriacka a powiązania Austrii z EWG, „Sprawy Międzynarodowe” z. 2 1976,
s. 119-128.
Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski – koncepcja państwa i władzy, „Krakowskie Studia
Prawnicze” r. IX 1976, s. 71-85.
Faszyzm – teorie i praktyka w Europie 1922 – 1945 (sympozjum naukowe), „Studia Historyczne”
z. 1 1976, s. 164-166.
Podstawy ideologiczne włoskiego faszyzmu, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”
t. III 1977, s. 279-282.
Koncepcja Brückenfunktion w ujęciu austriackiej socjaldemokracji, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace
z Nauk Politycznych” z. 10 1977, s. 93-10.
Listy polityczne Antoniego Zygmunta Helcla do Adama Czartoryskiego i Henryka Wodzickiego
pisane z Kromieryża w trakcie obrad Austriackiej Konstytuanty, „Studia Historyczne” z. 4 1977,
s. 605-612.
Socjalpartnerschaft jako wyraz neosolidaryzmu społecznego w Austrii, „Przegląd Zachodni” nr 2
1978, s. 124-133.
Partie polityczne w Austrii współczesnej – wybrane aspekty analizy, „Przegląd Zachodni” nr 1
1979, s. 45-62.
Nowy program Socjalistycznej Partii Austrii z 20 mają 1978 – aspekty międzynarodowe, „Przegląd
Stosunków Międzynarodowych” nr 5 1980, s. 109-119.
Faszyzm we Włoszech 1925-1939. Analiza doktrynalno – ustrojowa, „Studia nad Faszyzmem
i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. VII 1981, s. 3-38.
Funkcje polityczne ideologii faszystowskiej we Włoszech w latach 1926-1938, „Studia nad
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. VIII 1982, s. 33-54.
Korporacjonizm Włoch faszystowskich a idee korporacyjne encykliki „Quadragesimo Anno”,
„Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. IX 1985, s. 127-140.
Nacjonalizm we Włoszech : ewolucja idei państwa i narodu, „ Przegląd Zachodni” z. 2 1986, s. 5768.
Faszyzm a doktryna polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, „Studia Historyczne” z. 4 1986,
s. 621-629.
Mit, irracjonizm, symbolika -ideologia włoskiego faszyzmu, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji
Naukowych. Komisja Nauk Politycznych” t. XXX, 1-2 1986, s. 102-103.
Benedetto Croce, Luigi Sturzo, Filippo Turati – doktryna polityczna włoskich faszystów,
„Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Komisja Nauk Politycznych” t. XXX, 1-2 1986,
s. 101-102.
„Manifest faszystowski” Giovanniego Gentile i „Protest” Benedetto Crocego, „Studia nad
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. X 1987, s. 179-194.
Machiavellowski „Książe” w interpretacji Benito Mussoliniego, „Studia nad Faszyzmem
i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. XI 1987, s. 55-65.
Geneza faszyzmu w interpretacji Filippo Turatiego, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. XII 1987, s. 73-86.
Narodowy socjalizm a idee encykliki „Mit Brennender Sorge” z 14 marca 1937, „Studia
Historyczne” z. 1 1988, s. 115-121.
Die Ideen des Austroslavismus in Polen im Zusammenhang mit den Revolutionen von 1848/49 in
Deutschland und Österreich, „Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller – Universität,
Jena Gesselschftwissenschaftliche Reihe” bd.37 1988, s. 41-45.
Faszyzm, antyfaszyzm, demokracja w refleksji politycznej Luigi Sturzo, „Studia nad Faszyzmem
i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. XIII 1990, s. 3-17.
La ricezione ideologia del fascismo italiano in Polonia negli anni 1927-1933, “Zeszyty Naukowe
UJ. Prace Historyczne” z. 92 1990, s. 89-101.
„Doktryna faszyzmu” Benita Mussoliniego, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”
t. XIV 1991, s. 47-59.
Faschismus als eine neue Form der Reaktion in der politische Reflexion von Francesco Nitti,
„Archivum Iuridicum Cracoviense” t. XXIV-XXV 1991/1992, s. 37-40.
Doktryna włoskiego faszyzmu i antyfaszyzmu w latach 1922-1939, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace
z Nauk Politycznych” z. 45 1992 s. 3-188.
Żydzi w doktrynie włoskiego faszyzmu na tle „Manifesto degli scienziati razzisti” z 14 lipca 1938
roku, „ Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. XV 1992, s. 35-40.
Lewica włoska wobec faszyzmu w latach 1926-1938, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. 16 1993, s. 123-140.
La ricezione ideologia del fascismo italiano in Polonia negli anni 1927-1933, „Storia
Contemporanea” z. 1 1993, s. 5-17.
Niemcy a Europa w doktrynie politycznej Konrada Adenauera : (1945-1946), „Zeszyty Naukowe
UJ. Prace z Nauk Politycznych” z. 50 1993, s. 43-54.
Wódz, elita, masy w ideologii Guida Bortolotta, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. XVII 1994, s. 75-88.
Konstanty Grzybowski i rozwój historii doktryn politycznych i prawnych w Polsce po 1945 r.,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” z. 1/2 1995, s. 61-77.
Interpretacje faszyzmu w Polsce (1945-1989), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. XVIII 1995, s. 63-100.
Faszyzm w interpretacji Konstantego Grzybowskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” z. 1-2
1996, s. 195-200.
Państwo faszystowskie w interpretacji Sergio Panunzio, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. XIX 1996, s.73 – 84.
Państwo „etyczne” Giovanniego Gentile, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”
t. XX 1997, s. 211-222.
Faszyzm a historia według Gioacchina Volpego,
Hitlerowskimi” t. XXI 1998, s. 21-31.
Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Faszyzm wobec demoliberalizmu według Alfreda Rocco, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. XXII 1999, s. 115-127.
Władza totalitarna a model państwa prawnego, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. XXIII 2000, s. 45-57.
Konrad Adenauer : personalizm – tradycjonalizm – antytotalitaryzm, „Prace Komisji Środkowo Europejskiej” t. 7 2000, s. 93-99.
System sowiecki w analizach Konstantego Grzybowskiego, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami
Hitlerowskimi” t. XXV 2002, s. 123-135.
Problematyka faszyzmu w międzywojennej Encyklopedii Nauk Politycznych, „Studia nad
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. XXVI 2003, s. 271- 284.
Republika Weimarska wobec polsko-bolszewickiej wojny z 1920 roku, „Zeszyty Historyczne.
Instytut Literacki” z. 143 2003, s. 191-194.
Faszyzm i niedemokratyczne systemy władzy w twórczości naukowej Franciszka Ryszki, „Studia nad
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” t. XXVII 2004, s. 389-400.
Hasła encyklopedyczne i słownikowe:
Faszyzm [w:] Słownik społeczny / (red.) Bogdan Szlachty, Wydaw. WAM, Kraków 2004, s. 289307.
Recenzje:
Lezione sul fascismo / Palmiro Togliatti. - Roma 1970. - Rec. Wiesław Kozub // „Czasopismo
Prawno - Historyczne” z. 2 1971, s. 233-235.
W szkole Dmowskiego: szkice i wspomnienia / Tadeusz Bielecki. - Londyn 1968. - Rec. Wiesław
Kozub – Ciembroniewicz // „Czasopismo Prawno-Historyczne” z. 2 1972, s. 275-276.
Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej / Sergiusz Mikulicz. - Warszawa 1971. - Rec. Wiesław
Kozub – Ciembroniewicz // „Czasopismo Prawno – Historyczne” z. 2 1972, s. 275-276.
U źródeł sukcesu i klęski: szkice z dziejów hitleryzmu / Franciszek Ryszka. - Warszawa 1972. - Rec.
Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // „Biuletyn Naukowy Zakładu Stosunków Międzynarodowych”
nr 5 1972, s. 127-132.
Teoria wartości w marksizmie / Wasyl Tugarinow. - Warszawa 1973. - Rec. Wiesław Kozub –
Ciembroniewicz // „Studia Nauk Politycznych” nr 4 1974, s. 227-229.
Mussolini / Paolo Monel. - Warszawa 1973. - Rec. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // „Przegląd
Stosunków Międzynarodowych” z. 2 1974, s. 138 -141.
Historia doktryn politycznych i prawnych / Henryk Olszewski. - Warszawa – Poznań 1973. - Rec.
Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // „ Studia Historyczne” z. 2 1974, s. 295-300.
Sowjetsystem und Demokratische Gesellschaft : eine verdgleichende Enzyklopädie / hrsg. von C.D.
Kernig. - Freiburg [etc.]: Herder 1966. - Rec. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // „Studia Nauk
Politycznych” nr 1 1975, s. 211-215.
Faszyzm we Włoszech 1919 – 1926 / Stanisław Sierpowski. - Wrocław 1973. - Rec. Wiesław Kozub
– Ciembroniewicz // „Studia Historyczne” z. 4 1975, s. 481 – 487.
Hitlera pogląd na świat / Eberhard Jäckel. - Warszawa 1973. - Rec. Wiesław Kozub –
Ciembroniewicz // „Studia Historyczne” z. 2 1976, s. 313-315.
Historia doktryn politycznych i prawnych / Jan Baszkiewicz, Franciszek Ryszka. - Warszawa 1973.
- Rec. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // „Studia Historyczne” z. 3 1976, s. 474 – 475.
Niccolò Machiavelli: paradoksy losów doktryny : praca zbiorowa / (red.) Anita Tomasiak – Brzost.
- Warszawa 1973. - Rec. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // „Studia Historyczne” z. 4 1976, s.
612-614.
Das politische System Österreich / H. Fischer (hrsg.). - Wien 1974. - Rec. Wiesław Kozub –
Ciembroniewicz // „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” z. 5 1976, s. 141-143.
Pięćdziesiąt lat 1918-1968 / Konstanty Grzybowski; z przedm. Kazimierza Opałka. - Kraków 1977.
- Rec. Wiesław Kozub Ciembroniewicz // „Studia Historyczne” z. 2 1797, s. 354-356.
Nauka historii w upadku : studium o historiografii i ideologii historycznej w imperialistycznych
Niemczech / Henryk Olszewski. - Warszawa – Poznań 1982. - Rec. Wiesław Kozub –
Ciembroniewicz // „Studia Historyczne PAN. Komisja Historyczna” z. 3 1984, s. 538-541.
Zeitgeschichte im Aufriss Österreich von 1918 bis indie achtziger Jahre / Peter Dusek, Anton
Pelikan, Erika Weinzierl. - Wien 1981. - Rec. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // „Studia
Historyczne” z. 4 1985, s. 663-665.
1914 – 1918: studia i szkice z dziejów pierwszej wojny światowej / Marian Zgórniak. - Kraków
1987. - Rec. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz // ”Studia Historyczne” z. 1 1989, s. 336-338.
Spory o istotę faszyzmu : dzieje i krytyka / Maria Zmierczak. - Poznań 1988. - Rec. Wiesław KozubCiembroniewicz // „Studia Historyczne” z. 2 1990, s. 334-336.
Antyslawizm Adolfa Hitlera / Jerzy W. Borejsza. – Warszawa 1988. - Rec. Wiesław KozubCiembroniewicz // „ Studia Historyczne” z. 1 1991, s. 157-159.
Mussolini był pierwszy... / Jerzy W. Borejsza. - Wyd. 2. Warszawa 1989. -Rec. Wiesław KozubCiembroniewicz // „ Studia Historyczne” z. 3 1991, s. 503-505.
Zwischen Begeisterung und Widerstand Deutsche Hochschullehrer und der Nationalsozialism /
Henryk Olszewski. - Poznań 1989. - Rec. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz // „Studia Historyczne”
z. 4 1991, s. 660-662.
Macht und Ohnmacht der Weimarer Republik / (red.) Manfred Weissbecker. - Berlin 1990. - Rec.
Wiesław Kozub – Ciembroniewicz // “Kwartalnik Historyczny” nr 1 1992, s. 159-190.
Historia Niemiec1945-1991: zarys problemu niemieckiego od podziału do jedności / Erhard
Cziomer. – Kraków 1992. - Rec. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz // „Zeszyty Naukowe UJ. Prace
z Nauk Politycznych” z. 47 1994, s.438-440.
Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995 / Erhard Cziomer. - Warszawa – Kraków 1997. Rec. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz //”Studia Historyczne” z. 2 1998, s. 303-304.
Wojna polsko-sowiecka 1920 roku w dokumentach niemieckiej dyplomacji / Karol Jonca. Wrocław 2002. - Rec. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz // „Zeszyty Historyczne” z. 143 2003,
s. 191-194.
Dekrety prezydenta Edwarda Beneša : Niemcy w czechosłowackiej doktrynie politycznej i prawnej z
lat 1920-1945 / Karol Jonca. - Wrocław 2005. - Rec. Wiesław Kozub – Ciembroniewicz //
„Politeja” nr 2 2006, s. 621-625.
Inne
Konstanty Grzybowski – myśliciel sceptyczny / [kom. nauk. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (red.
tomu) et al.], Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
O prawdziwym i fałszywym konserwatyzmie : wybór pism / Antoni Zygmunt Helcel ; wstępem
opatrzył Wiesław Kozub – Ciembroniewicz : Wydaw. Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2007.
Wstęp (współautor Bogdan Szlachta) [w:] Polska XX wieku / (red.) Wiesław Kozub –
Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Wydaw. UJ, Kraków 2010, s. 7-8.
Download