Ciekawostki geograficzne

advertisement
Curiosities geographic
Najmniejsze państwo świata
Najmniejszym państwem świata jest Watykan (enklawa w Rzymie). Jest on siedzibą władz
Kościoła Katolickiego – rezyduje tam papież. Watykan ma jedynie 0,44 km² powierzchni.
The smallest country in the world
The smallest country in the world is the Vatican (an enclave in Rome). It is the seat of the
Catholic Church - the Pope resides there. The Vatican has only 0.44 km ².
Plac Świętego Piotra - St. Peter's Square
Najkrótsza nazwa miejscowości
Najkrótsza nazwa miejscowości składa się tylko z jednej litery „Å”. Nazywa się tak aż
kilkanaście wsi w Szwecji i Norwegii. W tłumaczeniu oznacza ona „potok” lub „mała rzeka”.
Shortest name of locality
Shortest name of locality consists of only one letter „Å”. It is called so until several villages
in Sweden and Norway. Translated it means „torrent” or „small river”.
wieś „ Å” – village „Å”
Bardzo długa nazwa geograficzna
Jedno z wzgórz leżące na terenie Nowej Zelandii nazywa się „Taumatawhakatangihangak
oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe nua kitanatahu”.Nazwa ta jest
powszechnie akceptowana. Znajduje się również w „Księdze Rekordów Guinnessa”.
Very long geographical name
One of the hills lying in New Zealand called „Taumatawhakatangihangak
oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe kitanatahu nua”. The name is
widely accepted. There is also the „Guinness Book of Records.”
Morze bez wybrzeży
Morze Sargassowe jest z każdej strony otoczone przez Ocean Atlantycki. Morze to zostało
wydzielone z powodu nietypowych prądów. Obejmują one ruchem kolistym obszar Morza
Sargassowego.
Sea without shores
Sargasso Sea is surrounded on all sides by the Atlantic Ocean. Sea was separated because of
unusual currents. These include a circular motion Sargasso Sea area.
Czym jest dżungla?
Nazywanie wilgotnych lasów równikowych dżunglą jest błędem. Dżungla to formacja
roślinna występująca tylko w Azji południowo-wschodniej.
What is a jungle?
Naming humid jungle rainforests is a mistake. The jungle is a plant formation occurs only
in South-East Asia.
Poziom morza - pojęcie abstrakcyjne?
Poziom morza jest w pewnym sensie pojęciem abstrakcyjnym. Morza i oceany nie mają
jednakowego poziomu, np. poziom wody na zachodnim Pacyfiku jest o pół metra wyższy
niż na jego wschodnich krańcach. Głównymi czynnikami powodującymi te różnice są siła
Coriolisa, prądy morskie oraz wiatry.
Sea level - an abstract concept?
The sea level is in some sense abstract concept. The seas and oceans are not the same level,
such as the level of water in the western Pacific is about half a meter higher than its eastern
part. The main factors causing these differences is the Coriolis force, ocean currents and
winds.
Dlaczego węgiel jest w Polsce?
Węgiel powstawał jedynie w ciepłym klimacie okołorównikowym. Skąd więc wziął się w
Polsce? Wszystko to dzięki wędrówce płyt tektonicznych. W karbonie (kiedy powstawały
największe pokłady "czarnego złota") obszary Polski znajdowały się właśnie w okolicach
równika.
Why coal is in Poland?
Coal was created only in warm climates around the equator. So how did you get in Poland?
All this thanks to the journey of tectonic plates. In the Carboniferous (when formed the
largest deposits of "black gold") Polish areas were just in the vicinity of the equator.
Który szczyt jest najwyższy?
Mount Everest (8848 m n.p.m.) nie zawsze jest uznawany z najwyższą górę świata. Według
niektórych najwyższym szczytem na Ziemi jest Chimborazo (6267 m n.p.m.), a dokładniej
szczytem najbardziej odległym od środka Ziemi - wynika to z położenia masywu w pobliżu
równika (ruch obrotowy Ziemi sprawia, że średnica równika jest o ok 42 km większa niż
średnica pomiędzy biegunami). Z kolei jeszcze inni naukowcy twierdzą, że najwyższym
szczytem jest Mauna Kea na Hawajach (4207 m n.p.m.), ponieważ kolejne 10203 m masywu
zatopione jest pod powierzchnią Pacyfiku.
Which is the highest peak?
Mount Everest (8848 m above sea level) is not always considered the highest mountain in
the world. According to some of the highest mountain on Earth is Chimborazo (6267 m
above sea level), and more specifically the peak farthest from the center of the earth - this is
due to the position of the massif near the equator (the Earth's rotation makes the diameter
of the equator is about 42 km larger than the diameter between the poles ). On the other
hand, other researchers have claimed that the highest peak is Mauna Kea, Hawaii (4207 m
above sea level), as another 10,203 meters massif is submerged beneath the surface of the
Pacific Ocean.
Jak długa jest doba?
Prędkość wirowania naszej planety spada, a doba się wydłuża (o około 3 sekundy w ciągu
200000 lat). Różnica ta jest dostrzegalna praktycznie wyłącznie na zegarach atomowych. W
zamierzchłych czasach dinozaurów cykl dobowy trwał około 23 godzin, do dnia dzisiejszego
wydłużył się do 24 godzin, za kolejne miliony czy miliardy lat może wydłużyć się jeszcze
bardziej.
How long is a day?
The speed of rotation of the our planet is increased, a day will be longer (about 3 seconds
over 200000 years). The difference is noticeable almost exclusively on atomic clocks. In
ancient times dinosaur diurnal cycle lasted about 23 hours, until today extended up to 24
hours, with millions or billions of years can be extended even further.
Położenie Alaski
Alaska to stan Ameryki który posiada terytoria jednocześnie położone najdalej na Północ,
Wschód oraz Zachód całej Ameryki.
Location Alaska
Alaska is a state that America which of at the same time has the territories located furthest
to the North, East and West across America.
Ludność polska w Chicago
W Chicago żyje 1,1 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Jest to bardzo dużo - w
całym Chicago mieszka 2,7 milionów ludzi.
The Polish population in Chicago
In Chicago, lives 1.1 million Americans of Polish descent. It is very much - the entire
Chicago 2.7 million people live.
Gdzie jest Rzym?
Rzym to nie tylko miasto we Włoszech. Na każdym kontynencie znajduje się przynajmniej
jedno miasto lub wieś nazwana "Rzym"
Where is Rome?
Rome is not just a city in Italy. On every continent there is at least one city or village called
"Rome"
Koloseum - Rzym, Włochy
Colosseum - Rome, Italy
Bibliografia:
- portal podróżniczy Travelin,
- Wikipedia (wersja polska i angielska),
- odkrywcy.pl,
- Internet.
Bibliography:
- Travelin travel portal,
- Wikipedia (Polish and English version),
- odkrywcy.pl,
- Internet.
Koniec
The end
Performed/wykonała:
Patrycja Tarasek
Download