Liczby całkowite

advertisement
Liczby całkowite - zadania
Zadanie 1
Liczbą przeciwną do -3 jest liczba:
Zadanie 12
Rano temperatura wynosiła 8°C, a wieczorem spadła aż do -20°C. O ile stopni
spadła temperatura?
Zadanie 2
Na poniższej osi liczbowej zaznaczono liczbę:
Zadanie 13
Ile jest liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4?
Zadanie 3
Liczba o 6 większa od liczby -3 to:
Zadanie 4
Liczba o 12 mniejsza od -5 to:
Zadanie 5
Suma liczb -7, 4 i -6 wynosi:
Zadanie 6
Różnica liczb -8 i -5 wynosi:
Zadanie 7
Liczbę 6 zmniejsz o 9, a następnie powiększ o 7. Jaka liczbę otrzymasz?
Zadanie 8
Liczby 10 i -10 to:
Zadanie 9
W poniedziałek temperatura powietrza wynosiła -3°C, a we wtorek była o 2°C
wyższa. Jaka była temperatura powietrza we wtorek?
Zadanie 10
Suma dwóch liczb ujemnych jest zawsze:
Zadanie 11
Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej:
18, 6, 9, −13, 2, −7, 0, −3
12, −18, −16, 6, −105, 56
Zadanie 14
Napisz pięć liczb całkowitych mniejszych od (-5):
Zadanie 15
Na osi liczbowej zaznacz liczby o wartości bezwzględnej równej 6:
Zadanie 16
W miejsce kropek wstaw odpowiedni znak: <, >, = :
a) -4 ......-35
c) -24 ......0
b) 16 ......-5
d) -(-3) .......3
Zadanie 17
Oblicz wartości wyrażeń i do każdego z nich podaj liczbę przeciwną:
a) [-6 + (-12) - 24] : (-7) =
liczba przeciwna: ...............
b) (54 - 7 - 12 - 9 + 18 + 1) ∙ (-2) =
liczba przeciwna: ................
Zadanie 18
Jeżeli od pewnej liczby odejmiemy iloczyn liczb (-7) i (-3), to otrzymamy liczbę
-21. Co to za liczba?
Zadanie 19
Oblicz nieznany składnik w równaniu: .... + (-9) + (-11) + (-13) = -7
Zadanie 20
Średnia temperatura roku na biegunie północnym jest równa (-22)°C, a na
południowym (-33)°C. Oblicz różnicę podanych temperatur.
Zadanie 21
Chłopcy z piątej klasy prowadzili dziennik pogody .Pierwszego dnia o
godzinie
zanotowali temperaturę
, a o godzinie
temperaturę
. Wyznacz różnicę między najwyższą a najniższą temperaturą
w tym dniu.
Zadanie 22
W sklepiku szkolnym stan kasy na początku 30 maja wynosił 45zł. Utarg
dzienny wyniósł tego dnia 78zł, a wydatki 82zł. 31 maja utargowano 56zł, a
pobrano w hurtowni towar na kwotę 256zł. Zapisz wpływy i wydatki w
odpowiednich rubrykach i oblicz saldo na dzień 1 czerwca.
Zadanie 23
Bank udzielił Panu Kowalskiemu kredytu w kwocie 12 000zł. Pan Kowalski
wpłacił 6 rat po 150zł. Oblicz stan konta Pana Kowalskiego. Dokonaj zapisu,
używając znaku liczb ujemnych.
Zadanie 24
Średnie temperatury dni tygodnia wyniosły : 0 , -2 , -5 , 1 , 3, 4, 8 . Oblicz
średnią temperaturę tygodnia z dokładnością do jednej całości .
Zadanie 25
W ciągu ośmiu godz. temperatura wzrosła z -14 stopni do 10 stopni . Oblicz
średni wzrost temperatury na godzinę .
Zadanie 26
Największą z liczb:
,
,
,
,
jest liczba:
Zadanie 27
Które zdanie nie jest prawdziwe?
o Iloraz liczb o przeciwnych znakach jest liczba ujemną.
o Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią.
o Suma dwóch liczb przeciwnych jest liczbą dodatnią.
o Różnica dwóch liczb o przeciwnych znakach może być liczbą dodatnią.
Download