(ryc. 2.2). Serce powinno zajmować jedną trzecią klatki piersiowej

advertisement
2
Prenatalna diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych
Ryc. 2.2 Przekrój poprzeczny przez klatkę piersiową
płodu, na którym żołądek (S) jest widoczny poniżej,
a serce (H) powyżej przepony
Ryc. 2.3 Przekrój poprzeczny przez klatkę piersiową
płodu przedstawiający czterokomorowy obraz serca.
Prawa strona położona jest do przodu (RA – prawy
przedsionek, RV – prawa komora)
(ryc. 2.2). Serce powinno zajmować jedną trzecią
klatki piersiowej płodu. Należy uwidocznić czterokomorowy obraz serca (ryc. 2.3).
Brzuch badany jest w płaszczyźnie osiowej na
poziomie żołądka i wnęki wątroby. Ocenia się je-
20
Ryc. 2.4 Badanie USG wykonane w 19 tygodniu życia płodowego przedstawiające prawidłowe nerki
płodu w przekroju czołowym. Należy zwrócić uwagę
na miedniczki nerkowe (*).
go kształt i zawartość oraz dokonuje się pomiaru
obwodu (AC). Uzyskanie linii bazowej pomiaru
AC jest istotne i przydatne szczególnie w późnej
ciąży, przy podejrzeniu zaburzeń wzrostu płodu.
Istotne jest także zdefiniowanie przyczepu sznura
pępowinowego, co pozwala na wykluczenie wad
przedniej ściany jamy brzusznej. W badaniu USG
powinno się również ocenić nerki (ryc. 2.4) i pęcherz moczowy. Miedniczka nerkowa nie powinna przekroczyć 5 mm w wymiarze AP. Dodatkowo należy uwidocznić tętnice przypęcherzowe.
Badanie kręgosłupa powinno się odbywać
przynajmniej w dwóch płaszczyznach: strzałkowej i osiowej, a jeżeli to możliwe, to również
w płaszczyźnie wieńcowej (ryc. 2.5). W płaszczyźnie osiowej, na poziomie poszczególnych
kręgów, powinno się uwidocznić trzy jądra kostnienia wraz z ich pokryciem skórnym. Prawidłowo wymiary ich powinny zmniejszać się w kierunku krzyżowym. W płaszczyźnie strzałkowej
(ryc. 2.5A) uwidocznić można prawidłową krzywiznę kręgosłupa wraz z odchyleniem kości krzyżowej. Należy ponownie ocenić pokrycie tej okolicy skórą oraz blaszki i trzony kręgów. W płaszczyźnie czołowej typowy wygląd kręgosłupa jest
zależny od ustawienia wyrostków poprzecznych
i blaszek w prostej linii, szerszej w odcinku szyjnym i zwężającej się w kierunku kości krzyżowej. Na tym przekroju można również uwidocz-
Download