pobierz

advertisement
SIWZ SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2014
Załącznik nr 6 do siwz
Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, opakowań do leków
recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet
oświadczamy, że oferowane przez nas produkty lecznicze*, surowce farmaceutyczne*,
opakowania do leków recepturowych*, preparaty i sprzęt do podaży diet* (*skreślić jeżeli nie
dotyczy) są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Miejscowość ............................................., data .........................
........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
www.spzozparczew.pl 27.03.2014r.
Strona 1 z 1
Download