wysokosc-zasilku

advertisement
2
Wysokość zasiłku
Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę
jego wymiaru.
Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru.
Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, począwszy od
następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia, miesięczny zasiłek
chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku
kalendarzowym wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Prawo do zasiłku chorobowego w
wysokości 80% podstawy wymiaru w związku z pobytem w szpitalu mają także osoby
ubezpieczone niebędące pracownikami, do których ma zastosowanie art. 92 Kodeksu pracy, tj.
osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby odbywające służbę zastępczą.
Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo
choroba zawodowa lub też przypada na okres ciąży, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała
wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zasiłek
chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu).
Niezbędne dokumenty
Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o
czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA.
Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności
do pracy orzeczonej za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego
zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:
zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,
opatrzone datą wystawienia i podpisem;
określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy.
Nie wymaga się od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń wystawionych na
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie
zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych
tych państw. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo
zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, ZUS
Z-3b - przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych
współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo ZUS
Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS zasiłku za
okres po ustaniu ubezpieczenia osoba występująca o zasiłek składa oświadczenie o zaprzestaniu i
niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie
ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do
pracy z powodu choroby, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do
pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu
społecznemu rolników, złożone na druku
Brak prawa do zasiłóku chorobowego lub jego utrata
ćwiczenia-ubezpieczenia
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków -opracowanie
Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia Społeczne w UE
Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download