T-1.3 Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym

advertisement
Elementy mechaniki
kwantowej w ujęciu
jakościowym
1. Hipoteza Broglie`a



W 1924r Louis Victor de Broglie przyjął postulat, że
poruszający się elektron jako cząsteczka materialna ma
również właściwości falowe,
Powyższy postulat został potwierdzony w latach 192428, kiedy sformułowano nową teorię mechaniki
kwantowej (mechaniki falowej),
Teoria umożliwiła poprawne i ilościowe opisanie
właściwości cząsteczki (Max Karl Ernest Planck,
Arnold Sommerfeld, Erwin Schrodinger, Wener Karl
Heisenberg, Wolfgang Pauli, Max Born).
2. Zasada nieoznaczoności
Heisenberga


Zgodnie z kwantowo-mechanicznym opisem
atomu, nie można wyobrazić sobie elektronu w
stanie stacjonarnym jako sztywnej kulki-punktu
krążącego po ustalonej orbicie wokół jądra,
Nie jest możliwe jednoczesne dokładne
wyznaczenie położenia i pędu elektronu (to jest
podanie toru i gdzie znajduje się w danym
momencie),
Cd


Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że
można rozpatrywać tylko prawdopodobieństwo
znalezienia elektronu w określonym czasie w
dowolnym punkcie przestrzeni wokół jądra (w
tzw. w chmurze elektronowej,
Chmura elektronowa nie ma wyraźnej granicy
zewnętrznej, z tym że im dalej od jądra tym
mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia
elektronu.
3. Orbital atomowy – poziom
orbitalny



Stan elektronu w atomie opisuje funkcja falowa Ψ (psi)
zwana orbitalem atomowym (poziomem orbitalnym),
Kwadrat funkcji psi (Ψ )2 podaje prawdopodobieństwo
znalezienia elektronu w danym obszarze przestrzeni
wokół jądra – orbital atomowy (określona przestrzeń
wokół jądra w której to prawdopodobieństwo wynosi
90%),
orbitale odpowiadają określonym stanom
energetycznym elektronów w atomie a to oznacza, że
elektrony nie mogą przyjmować dowolnej energii –
energia elektronów jest skwantowana
Cd


Geometryczny kształt orbitali wskazuje na
przestrzenny rozkład prawdopodobieństwa
znalezienie elektronu opisanego danym
orbitalem,
Kontur orbitalu (powierzchnia ograniczająca
przestrzeń) ogranicza przestrzeń w której
prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest
największe,
Cd

Najniższemu poziomowi energetycznemu
odpowiada obrbital s – kulisty, wyższemu
poziomowi energetycznemu odpowiada orbital
p – klepsydra, kolejne poziomy energetyczne
to: d i f,
4. Liczby kwantowe
a) Główna liczba kwantowa – n
Główna liczba kwantowa - n



Określa energię elektronu w atomie i przyjmuje
wartości licz naturalnych n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...
Stany kwantowe o takiej samej wartości głównej
liczby kwantowej n tworzą powłokę elektronową
odpowiednio n=1 > K, n=2 > L, n=3 > M, n=4 >
N, n=5 > O, n=6 >P,
n=7 > Q,
Liczbę stanów kwantowych równą liczbie
elektronów, które mogą zapełniać daną powłokę
oblicza się z wyrażenia 2n2
Liczby kwantowe cd
Poboczna liczba kwantowa – l
(orbitalna liczba kwantowa – l)
Poboczna (orbitalna) liczba
kwantowa l


-
-
Rozróżnia stany energetyczne elektronów w tej
samej powłoce i charakteryzuje symetrię
podpowłok elektronowych (orbitali),
l przybiera wartości liczb całkowitych 0≤ l ≤ n-1
Dla n =1, l=0,
dla n =2, l= 0,1
dla n =3, l= 0,1,2 dla n =4, l = 0,1,3,4
l=0 (s), l=1(p), l=2(d) l=3(f)
Poboczna liczba kwantowa - l
-
Stany kwantowe o tej samej wartości liczby n i
tej samej liczby l tworzą podpowłokę
eletronową – orbital,

Maksymalną liczbę stanów kwantowych – liczbę
elektronów w danej podpowłoce oblicz się z
wyrażenia:
4·l + 2
Liczby kwantowe
Główna
liczba
kwantowa n
n=1
n=2
n=3
Powłoka
K
L
M
Orbitalna
liczba
kwantowa l
l=0
Podpowłoka
l=0
s
l=1
p
l=0
s
l=1
p
l=2
d
s
c) Liczby kwantowe
Magnetyczna liczba kwantowa - m
Magnetyczna liczba kwantowa – m


Określa liczbę poziomów orbitalnych związaną z
ułożeniem się orbitali pod wpływem
zewnętrznego pola magnetycznego.
m przyjmuje wartości liczb całkowitych
-l≤m≤l
Liczby kwantowe
Orbitalna
liczba
kwantowa
(l)
l=0
Popowłoka
Magnetyczna liczba
kwantowa (m)
s
m=0
l=1
p
m = -1, 0, 1
l=2
d
m = -2,-1, 0, 1, 2
Liczby kwantowe
Magnetyczna spinowa liczba
kwantowa ms
Magnetyczna spinowa liczba kwantowa ms


Związana jest z momentem pędu elektronu
obracającego się wokół własnej osi,
Przyjmuje dwie wartości + 1/2 i -1/2
5. Zakaz Pauliego i reguła Hunda


Jest to drugie prawo mechaniki kwantowej – w
atomie nie mogą istnieć dwa elektrony o
identycznym stanie kwantowym, tzn. o tych
samych wartościach czterech przypisanych im
liczb kwantowych (n, l, m, ms), muszą różnić się
przynajmniej jedną z tych liczb.
Reguła Hunda – atom w stanie podstawowym
ma maksymalną ilość elektronów
niesparowanych
Liczba stanów kwantowych dla n=1
Podpwłoka
n l m ms
Liczba e- w Liczba e- w
podpowłoce powłoce K
1 0 0 +1/2
1s
2
1 0 0 -1/2
2
Liczba stanów kwantowych dla n = 2



Gdy n=2: to
l=0 (podpowłoka – orbital s); m=0;
ms=+1/2, -1/2
l=1 (podpowłoka – orbital p); m=1, 0, -1;
ms= +1 /2, -1/2
Liczba stanów kwantowych dla n = 2
cd.
Podpowło
ka
2s
2p
n
l
m
ms
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
-1
-1
0
0
1
1
+1/2
liczba e- w Liczba e- w
podpowłoce powłoce L
2
-1/2
+1/2
8
-1/2
+1/2
-1/2
+1/2
-1/2
6
Liczba stanów kwantowych dla n = 3





Gdy n = 3, to:
l=0 (podpowłoka – orbital s); m=0; ms=+1/2,
-1/2
l=1 (podpowłoka – orbital p); m=-1, 0, 1;
ms=+1/2, -1/2
l=2 (podpowłoka – orbital d); m=-2, -1, 0, 1, 2;
ms= +1/2, -1/2
Liczba stanów kwantowych dla n = 3
cd.
Podpowło
ka
3s
3p
n
l
m
ms
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
-1
-1
0
0
1
1
+1/2
-1/2
+1/2
-1/2
+1/2
-1/2
+1/2
-1/2
liczba e- w
podpowłoce
Liczba e- w
powłoce M
2
18
6
Liczba stanów kwantowych dla n = 3 cd.
podpowłka
n
l
m
ms
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-2
-2
-1
-1
0
1
1
2
2
+1/2
3d
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Liczba e- w podp. Liczba e- w powł. M
-1/2
przeniesienie
z poprzedniego
+1/2
slajdu
-1/2
+1/2
-1/2
+1/2
-1/2
+1/2
10
18
Liczba stanów kwantowych cd




Liczbę stanów kwantowych (liczbę elektronów) dla
wyższych stanów energetycznych oblicza się podobnie
dla n=4, n=5, n=6, n=7 (N32, O50, P72, Q98),
Każdy orbital może opisywać tylko 2 elektrony o
zbliżonej energii i przeciwnym spinie,
Takie elektrony nazywamy elektronami sparowanymi,
Każda powłoka elektronowa może zwierać tylko jeden
orbital typu s (s2), trzy orbitale typu p (p6), pięć
orbitali typu d (d10), siedem orbitali typu f (f14).
Download