Oświadczenia wzory

advertisement
…………………………………….
/Imiona i nazwisko rodzica/rodziców/
OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny dziecka
Oświadczam, że rodzina dziecka: …………………………………… ………………………….
/imię i nazwisko dziecka/
/data urodzenia/
jest rodziną wielodzietną, składającą się z ……osób, w tym …… dzieci.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………...............................
/miejscowość i data/
………...................................................
/podpis rodzica/rodziców /
--------------------------------------------------------------------------------------------------* przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
………………………………………...
/Imiona i nazwisko rodzica/rodziców/
OŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zespołu szkół/szkoły
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka: ……………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka/
uczęszcza do Szkoły Podstawowej w …………………………………..
/poniżej wpisać imię i nazwisko rodzeństwa dziecka /
1. ……………………………………………………………………… klasa …………………………
/imię i nazwisko rodzeństwa dziecka/
2. ……………………………………………………………………… klasa …………………………
/imię i nazwisko rodzeństwa dziecka/
3. ……………………………………………………………………… klasa …………………………
/imię i nazwisko rodzeństwa dziecka/
4. ……………………………………………………………………… klasa …………………………
/imię i nazwisko rodzeństwa dziecka/
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………...............................
/miejscowość i data/
………...................................................
/podpis rodzica/rodziców/
………………………
….…….…………., dnia ………………r
/Nazwisko i imię rodzica/
/miejscowość/
OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko*:
1.
……………………………………………………..
……………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/
/data urodzenia dziecka/
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………….................................................
/data i podpis rodzica/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem.
__________________________________________________________________________________
………………………
….…….…………., dnia ………………r
/Nazwisko i imię rodzica/
/miejscowość/
OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu dzieci
Oświadczam, że samotnie wychowuję dzieci:
1.
……………………………………………………..
/imię i nazwisko dziecka/
2.
/data urodzenia dziecka/
…………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/
3.
……………………………………….
/data urodzenia dziecka/
…………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/
……………………………………….
……………………………………….
/data urodzenia dziecka/
Równocześnie oświadczam, że żadnego wyżej wymienionego dziecka nie wychowuję
wspólnie z jego rodzicem.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………….................................................
/data i podpis rodzica/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz niewychowującą żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.
…………………………………….
…………………………….
/Nazwisko i imię matki /
….…….…………., dnia ………………r
/miejscowość/
OŚWIADCZENIE
o miejscu zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej
lub pobierania nauki w systemie dziennym
Oświadczam, że miejscem mojego zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej /
pobierania nauki w systemie dziennym* jest
…………………………………………………………….................................................................
/adres zakładu pracy/działalności gospodarczej lub szkoły/uczelni/
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………............................................
/czytelny podpis matki dziecka/
----------------------------------* niewłaściwe skreślić
…………………………….
/Nazwisko i imię ojca /
….…….…………., dnia ………………r
/miejscowość/
OŚWIADCZENIE
o miejscu zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej
lub pobierania nauki w systemie dziennym
Oświadczam, że miejscem mojego zatrudnienia / prowadzenia działalności gospodarczej /
pobierania nauki w systemie dziennym* jest
…………………………………………………………….................................................................
/nazwa i adres zakładu pracy/działalności gospodarczej lub szkoły/uczelni/
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………............................................
/czytelny podpis ojca dziecka/
----------------------------------* niewłaściwe skreślić
…………………………………….
/Imiona i nazwisko rodzica/rodziców/
OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania dziecka
Oświadczam, że moje dziecko: …………………………………………………………..................
/imię i nazwisko dziecka/
zamieszkuje w ………………………………………………………………………………………….
/adres zamieszkania dziecka i rodziców/prawnych opiekunów dziecka /
……………………………………………………………………………………....................
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………...............................
/miejscowość i data/
………...................................................
/podpis rodzica/rodziców /
Download