The latest figure for How Many Online

advertisement
Liczby o Sieci cz. 1
Kto korzysta z Internetu1
Zapoznając się z globalną siecią łączności cyfrowej oraz zasobami i usługami jakie
oferują podłączone do niej komputery (serwery) warto zwrócić uwagę na aktualne liczby
opisujące Sieć (Internet, Web). Według ostatnich szacunków na świecie jest 153.25 milionów
czynnych Internautów, nadal oczekujemy często na wyrost podawanej, liczby dwustu
milionów2. W Polsce szacuje się, że z Internetu korzysta około dwóch milionów osób.
Region
Afryka:
Azja/Pacyfik:
Europa
Środkowy Wsch.
Kanada & USA:
Południowa Ameryka
Liczba
Internautów
(x106)
1.14
26.55
33.39
0.78
87
4.5
Eksperci oceniają, że szybko maleje, jeszcze bardzo wyraźna, różnica pomiędzy
licznością społeczeństwa Internautów w Europie i za oceanem. Obecnie na Starym
Kontynencie co dziesiąta osoba ma dostęp do Sieci. Przewiduje się, iż w 2002 roku liczba ta
zwiększy się do 35%3.
ponad 50
17%
brak odp.
2%
do 15 lat
1%
16 - 20
5%
21 - 30
28%
40 - 50
22%
31 - 40
25%
Rys. Rozkład wieku Internautów
Praktycznie niemal we wszystkich krajach świata istnieje co najmniej jeden serwer
Przytoczone dane, tam gdzie nie jest podane inne źródło, zaczerpnięte są z wyników badań GVU’ Tenth User
Survey, które zostały przeprowadzone pod koniec 1998 roku i opublikowane w lutym 1999 r.
2
February 16th 1999 Published By: Nua Limited Volume 4 No. 6
3
February 8th 1999 Published By: Nua Limited Volume 4 No. 4
1
Internetowy, który jest podłączony do światowej Sieci.
Przeciętny Internauta ma spory staż w korzystaniu z tego medium, roczne, dwu i trzy
letnie doświadczenie ma 34,6% Internautów, od czterech do sześciu lat - 37,1%, siedem i
więcej lat – 15,4%. W ostatnim roku przybyło 13% korzystających z Web’a.
Niezmiennie rośnie średnia wieku użytkowników Internetu, a co szczególnie zasługuje
na uwagę, wzrasta liczba Internautów „trzeciego wieku”, mających sporo czasu i pieniędzy,
które chętnie wydają w elektronicznych sklepach (więcej na ten temat pisaliśmy w nr ??? PT).
Generalnie Internauci są względnie zamożnymi ludźmi zarabiają bowiem w 80%
ponad przeciętnie. Być może jest to związane z tym, iż w połowie są to ludzie samotni –
panienki i kawalerowie. Wśród samotnych członków społeczności Internautów jest zaledwie
7,8% rozwiedzionych, 1,5% w separacji i 1% jest wdowcami.
Ponad 70 procent Internautów jest bezdzietna, jedno dziecko posiada 14%, a dwoje
tylko 11% badanych użytkowników Sieci.
Są to zazwyczaj osoby niezależne, korzystając z Sieci wybierają zacisze domowe, co
potwierdza fakt, iż większość Internautów samodzielnie płaci za korzystanie z Internetu.
70
60
60
50
40
27,1
30
20
10
7,3
3,4
2,1
0,1
Inne
Brak
odp.
0
Sam
Rodzice
Praca
Szkoła
Rys. Kto płaci za dostęp do Internetu?
Użytkownicy Sieci stanowią wyróżniającą się grupę, nie tylko wielkością
wynagrodzenia, samotnością ale przede wszystkim wykształceniem. Zaledwie 1,3%
Internautów ma wykształcenie podstawowe, a 6,9% to osoby z maturą. Pozostali to
absolwenci różnych poziomów szkół wyższych, 18,2% z nich to magistrowie plus około 4%
doktorów (należy zauważyć, iż jest to najwyższy zdobywany stopień naukowy w większości
krajów). W rezultacie okazuje się, że najczęściej z Internetu korzystają nauczyciele
akademiccy (27,4%). Daje to zapewne przykład studentom, którzy w ponad 10% tworzą
grupę użytkowników Web’a. W dalszej kolejności są to przedstawiciele tak zwanej średniej
kadry zarządzającej (10,5%). Główni szefowie mają nieco mniej czasu na „zabawę” z
Internetem, stanowią bowiem tylko w 7,1% grupę Internautów.
Znaczącą częścią społeczności Internautów są osoby pracujące na własny rachunek
(10%). Jest to objawem niezmiennie rosnącej popularności pracy w domu tak zwanego
telekommutingu. Sieć stwarza nie dostępne wcześniej możliwości pracy w domu, coraz
częściej także w zawodach wymagających intelektualnej współpracy. Internet okazał się
dobrym medium wspomagającym tę formę zawodowej aktywności czynnych zawodowo
ludzi.
Dwie trzecie Internautów jest gotowa zrezygnować z telefonu i telewizji na korzyść
korzystania z Internetu. Aż 77% badanych twierdzi, iż Internet wzbogacił ich życie, a niemal
połowa uważa Web za niezbędny4.
Sieć stwarza także ogromną szansę dla niepełnosprawnych, którzy coraz częściej
korzystają z Internetu jako narzędzia pracy, środka łączności i sposobu na spędzanie wolnego
czasu. Najwięcej z Web’a korzystają niewidomi (3,6%) oraz inwalidzi mający kłopot z
ruchem (2%) i słuchem (1,7%). Te stosunkowo niewielkie liczby w istocie są bardzo
znaczące. Ukazują one bowiem procent względem wszystkich Internautów objętych
badaniami.
Wymowne są proporcje Internetowych reprezentantów różnych sektorów zatrudnienia.
Niewątpliwie najbardziej pragmatyczny sektor jakim są firmy prywatne aż w 62,4% tworzy
grupę użytkowników Sieci. Internauci z publicznego sektora to zaledwie 19,4% tej
społeczności.
Warszawa 19 lutego 1999 r.
Włodzimierz Gogołek
([email protected])
4
© 1998 CMP Media, Inc.</PCN_ACTOR
Download