Które z wymienionych niżej kategorii ekonomicznych dotyczy

advertisement
1. Które z wymienionych niżej kategorii ekonomicznych dotyczy zjawisk
makroekonomicznych:
a) dochód narodowy, stopa inflacji, bilans płatniczy, budżet państwa
b) bezrobocie na Ukrainie, wzrost cen cukru w Polsce, deficyt budżetu USA, dochód
narodowy Jamajki
c) koszty produkcji KGHM, bilans handlowy, deflacja, kryzys gospodarczy
d) stopa wzrostu PKB, bezrobocie koniunkturalne, wydatki i dochody UJ, bilans
handlu zagranicznego
2. Różnica pomiędzy PKB i PNB przejawia się w:
a) dochód netto z tytułu własności za granicy
b) w różnicy między cenami rynkowym i cenami czynników wytwórczych
c) płatnościach transferowych
d) fundusz amortyzacyjny
3. Określ tożsame kategorie pod względem ich ekonomicznej treści:
a) rewaluacja i aprecjacja
b) inflacja i deflacja
c) PNB i PNN
d) produkcja globalna i dochód narodowy
4. Bilans płatniczy to:
a) saldo transakcji eksportowo-importowej
b) usystematyzowany całokształt transakcji z zagranicą
c) obroty kapitałowe kraju z zagranicą
d) operacje wyrównawcze
5. Krzywa Laffera to:
a) model równowagi globalnej w gospodarce otwartej
b) ilustracja związku między poziomem stopy podatkowej a dochodami budżetu
państwa
c) model równowagi globalnej w gospodarce zamkniętej
d) model AS-MDS
6. Inflacja kosztowa oznacza:
a) wzrost cen dóbr konsumpcyjnych
b) wzrost średniego poziomu cen w gospodarce w wyniku wzrostu cen czynników
produkcji
c) wzrost wydatków budżetowych
d) wzrost popytu na rynku dóbr
7. Cena pieniądza w gospodarce otwartej jest:
a) stopa procentowa
b) kurs waluty
c) stopa procentowa i kurs waluty
d) inne
8. Bezrobocie przymusowe to inaczej:
a) bezrobocie naturalne
b) bezrobocie frykcyjne
c) bezrobocie koniunkturalne
d) bezrobocie strukturalne
9. Ekonomia popytu zajmuje się analizą determinant oddziałowujących na dochód
narodowy:
a) w gospodarce zamkniętej
b) w długim okresie
c) w krótkim okresie
d) w sektorze prywatnym
10. Mnożnik kreacji pieniądza w gospodarce towarowo-pieniężnej to:
a) 1/1-KSK*
b) mnożnik inwestycyjny
c) 1/1-(KSK*-KSI)
d) inne
11. Determinant eksportu w krótkim okresie:
a) koniunktura za granicą
b) skłonność do importu zagranicy
c) realny kurs walutowy
d) inne
12. Polityka ekonomiczna państwa to:
a) polityka fiskalna
b) polityka pieniężna
c) polityka kursowa
d) inne
13. Mnożnik w gospodarce otwartej to:
a) mnożnik inwestycyjny
b) 1/1-(KSK*-KSI)
c) mnożnik kreacji pieniądza
d) wpływ importu na PKB
14. Inflacja popytowa jest skutkiem:
a) wzrost cen
b) wzrost popytu spowodowanego wzrostem podaży pieniądza w obiegu
c) nierównowagi budżetowej
d) wzrost kosztów produkcji w gospodarce
15. Recesja gospodarcza to:
a) kryzys fiskalny
b) faza cyklu koniunkturalnego
c) bezrobocie dobrowolne
d) wzrost gospodarczy
16. Autonomiczne wielkości popytu globalnego to:
a) saldo handlu zagranicznego
b) konsumpcja prywatna i inwestycje
c) wydatki rządowe państwa
d) inne
17. Źródłem dochodów budżetowych państwa są:
a) podatki bezpośrednie
b) podatki pośrednie
c) podatki CIT i dochody z cła
d) inne
18. Model IS-LM to:
a) model jednoczesnej równowagi bilansu handlowego i równowagi budżetowej
b) model równowagi na rynku pieniężnym
c) model równowagi globalnej w gospodarce otwartej
d) model równowagi w gospodarce zamkniętej uwzględniający jednocześnie rynek
dóbr i rynek pieniężny
19. Model równowagi globalnej w gospodarce otwartej to:
a) model IS-LM
b) model AS-MDS
c) S=1
d) model IS-LM-BP
20. Jakie pozycje z bilansu płatniczego uczestniczą w kreowaniu popytu na rynku
walutowym:
a) eksport netto
b) BIZ z zagranicy i import
c) eksport i zagraniczny kapitał spekulacyjny
d) transfery netto BP
 Związki pomiędzy stopą inflacji i stopą bezrobocia w krótkim i długim
okresie.
 Istotę modelu IS-LM.
1. Które z wymienionych niżej kategorii ekonomicznych –dotyczą zjawisk mikro i
makro ekonomicznych:
a) dochód narodowy, stopa inflacji, bilans płatniczy, budżet państwa
b) stopa bezrobocia w UE, inflacja w Polsce, deficyt budżetu USA, dochód narodowy
Jamajki
c) bezrobocie klasyczne, bilans handlowy, deflacja, kryzys gospodarczy
d) stopa wzrostu PKB, bezrobocie koniunkturalne, wydatki i dochody UJ, bilans
handlu zagranicznego
2. Różnica pomiędzy PKB i PNN przejawia się w:
a) płatnościach transferowych
b) w różnicy między cenami rynkowym i cenami czynników wytwórczych
c) inwestycje zagraniczne
d) fundusz amortyzacyjny
3. Określ tożsame kategorie pod względem ich ekonomicznej treści:
a) produkcja globalna i dochód narodowy
b) inflacja i deflacja
c) PNB i PNN
d) dewaluacja i deprecjacja
4. Bilans płatniczy to:
a) saldo transakcji eksportowo-importowej
b) obroty kapitałowe kraju z zagranicą
c) usystematyzowany całokształt transakcji z zagranicą
d) operacje wyrównawcze
5. Jakie pozycje z bilansu płatniczego uczestniczą w kreowaniu popytu na rynku
walutowym:
a) eksport netto
b) BIZ z zagranicy i import
c) eksport i zagraniczny kapitał spekulacyjny
d) transfery netto BP
6. Krzywa Laffera to:
a) model równowagi globalnej w gospodarce otwartej
b) model równowagi globalnej w gospodarce zamkniętej
c) ilustracja związku między poziomem stopy podatkowej a dochodami budżetu
państwa
d) model AS-MDS
7. Cena pieniądza w gospodarce otwartej jest:
a) stopa procentowa
b) kurs waluty
c) stopa procentowa i kurs waluty
d) inne
8. Inflacja kosztowa oznacza:
a) wzrost cen dóbr konsumpcyjnych
b) wzrost średniego poziomu cen w gospodarce w wyniku wzrostu cen czynników
produkcji
c) wzrost wydatków budżetowych
d) wzrost popytu na rynku dóbr
9. Bezrobocie przymusowe to inaczej:
a) bezrobocie naturalne
b) bezrobocie koniunkturalne
c) bezrobocie frykcyjne
d) bezrobocie strukturalne
10. Ekonomia podażowa zajmuje się analizą determinant oddziałowujących na
dochód narodowy:
a) w krótkim okresie
b) w długim okresie
c) w gospodarce zamkniętej
d) w sektorze prywatnym
11. Mnożnik kreacji pieniądza w gospodarce towarowo-pieniężnej to:
a) 1/1-KSK*
b) mnożnik inwestycyjny
c) 1/1-(KSK*-KSI)
d) inne
12. Determinant eksportu w krótkim okresie:
a) koniunktura za granicą
b) skłonność do importu zagranicy
c) realny kurs walutowy
d) inne
13. Polityka ekonomiczna państwa to:
a) polityka fiskalna
b) polityka pieniężna
c) polityka kursowa
d) inne
14. Model IS-LM to:
a) model jednoczesnej równowagi bilansu handlowego i równowagi budżetowej
b) model równowagi w gospodarce zamkniętej uwzględniający jednocześnie rynek
dóbr i rynek pieniężny
c) model równowagi globalnej w gospodarce otwartej
d) model równowagi na rynku pieniężnym
15. Mnożnik w gospodarce otwartej to:
a) mnożnik inwestycyjny
b) 1/1-(KSK*-KSI)
c) mnożnik kreacji pieniądza
d) wpływ importu na PKB
16. Inflacja popytowa jest skutkiem:
a) wzrost cen
b) wzrost popytu spowodowanego wzrostem podaży pieniądza w obiegu
c) nierównowagi budżetowej
d) wzrost kosztów produkcji w gospodarce
17. Autonomiczne wielkości popytu globalnego to:
a) saldo handlu zagranicznego
b) konsumpcja prywatna i inwestycje
c) wydatki rządowe państwa
d) inne
18. Źródłem dochodów budżetowych państwa są:
a) podatki bezpośrednie
b) podatki pośrednie
c) podatki CIT i dochody z cła
d) inne
19. Recesja gospodarcza to:
a) kryzys fiskalny
b) bezrobocie dobrowolne
c) faza cyklu koniunkturalnego
d) wzrost gospodarczy
20. Model równowagi globalnej w gospodarce otwartej to:
a) model IS-LM
b) model AS-MDS
c) S=1
d) model IS-LM-BP
 Istotę krótko- i długookresowej krzywej Phillipsa
 Istotę modelu IS-LM-BP
Download