Postanowienie o wyłączeniu materiałów postępowania

advertisement
Zał. Nr 6
do ramowego regulaminu
rzecznika odpowiedzialności zawodowej
okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej
…………………………………………..
…….……………………………………
/pieczątka nagłówkowa rzecznika/
/miejscowość i data/
Sygn. akt …………….
POSTANOWIENIE
o wyłączeniu materiałów postępowania wyjaśniającego do odrębnego
postępowania
Rzecznik1)/Zastępca
Rzecznika1)
Odpowiedzialności
Zawodowej
…………………………………………………………..
Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w
……………………………….………………………….
/miejscowość/
lek. wet. /dr n. wet. 1) ……………………………………………………………………………………..…
1)
/imię i nazwisko rzecznika/
po zapoznaniu się z materiałami postępowania wyjaśniającego w sprawie sygn.
akt …………………………………………. przeciwko lek. wet. 1)/dr n. wet. 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko lekarza weterynarii, którego dotyczy postępowanie/
podejrzanemu o popełnienie przewinienia zawodowego przez to, że ………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
/opis przewinienia zawodowego/
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
działając na podstawie art. 62 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2009 r. Nr 93,
poz. 767/ w zw. z art. 34 § 3 kpk
postanowił
1/ z akt sprawy sygn. akt ………………….. wyłączyć materiały dotyczące
……………………………………………………………………………………………………………………………………
poprzez wyłączenie w oryginale następujących kart:
k. zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego,
k. ……………………………………………………………………………………….....,
k. ……………………………………………………………………………………….....,
k. ……………………………………………………………………………………….....,
k. ……………………………………………………………………………………….....,
2/ wyłączone materiały dowodowe zarejestrować w repertorium Pw
Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej
…………………………………………
Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w ……………………………….. celem dalszego prowadzenia.
1)
niepotrzebne skreślić
Uzasadnienie
…………………………………………..
/ pieczątka i podpis rzecznika/
Download