Odstąpienie od Umowy

advertisement
.………………………………………………………..
Miejscowość i data
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Imię, nazwisko i adres konsumenta
Firma:Sabina Hankus
Ul.Wyzwolenia 19/3
43-300 Bielsko-Biała
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 z
późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy z dnia ....................... nr ....................., której
przedmiotem był zakup:
- ......................................................................................,
- …………………………………………………………………………………..,
- ......................................................................................,
- …………………………………………………………………………………..,
- …………………………………….................................................
Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierającą zakupiony przez mnie towar otrzymałem/am w dniu
…………………………………………. .
Proszę o zwrot kwoty …………………… (słownie: ………………………………………………………………...................)
przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………………
/ przekazem pocztowym na dane ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................
Podpis konsumenta
Klient nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia od umowy, jednak w celu poprawy jakości
naszych usług prosimy o opisanie powodu zwrotu towaru:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Download