Ogólny współczynnik płodności Wpł. – współczynnik płodności Ut

advertisement
Ogólny współczynnik płodności
Ut
C
K15 49
W pl. 
Wpł. – współczynnik płodności
Ut – liczba urodzeń żywych w okresie t
K15-49 – stan liczebny kobiet w wieku 15-49 lat w połowie badanego okresu t lub średnia liczba kobiet
w wieku 15-49 lat w okresie t
C – constans (100 lub 1000)
Cząstkowe współczynniki płodności
w pl .( x ) 
Ux
C
Kx
Ogólny współczynnik dzietności (Total Fertility Rate TFR)
Wdz . 
49
w
x 15
pl .( x )
wpł.(x) – współczynnik płodności dla poszczególnych roczników wieku rozrodczego kobiet, w
przeliczeniu na jedną kobietę.
współczynnik płodności dla poszczególnych pięcioletnich grup wieku rozrodczego kobiet, w
przeliczeniu na jedną kobietę
49
Wdz .  5  w pl .( x )
x 15
Standaryzacja bezpośrednia
Ogólny współczynnik płodności C=1
W pl . 
Ut
K 15 49
Wskaźniki struktury wg wieku (X)
K( x)
ws( x ) 
K 15 49
współczynniki płodności wg wieku dla i-tej populacji C=1
w pl .( x ) 
U( x)
K( x)
Ogólny współczynnik płodności
W pl . 
Ut
  ws( x ) w pl .( x )
K 15 49
Standaryzacja bezpośrednia: współczynniki są „nałożone” na strukturę populacji standardowej
W pl . (direct )   ws( x ) w pl .( x )
Download