inne choroby zdrowie

advertisement
4.1. Psychozy schizofreniczne 197
INNE CHOROBY
wymiary
psychozy lepiej rokujące
• ostre, polimorficzne
• reaktywne, psychogenne
• krótkotrwałe, przemijające
• bouffée déliranté
pozytywny
negatywny
schizotypia
(Meehl, 1962)
zniekształcenie
--- deficyty
dezorganizacja
ZDROWIE
psychozy
o postaci schizofrenii
(schizophreniform, Langfeldt, 1939)
schizofrenia
nieregresywna
(Nyman 1976)
rzekomonerwicowa
(Hoch, Polatin, 1949)
psychozy
somatogenne
schizotymia
(Kretschmer, 1921)
psychozy podobne do schizofrenii
(schizophrenia-like, wielu autorów)
schizofrenia
utajona
choroby
afektywne
inne
paranoidalna
katatoniczna
prosta
(Kretschmer, 1921)
hebefreniczna
postacie
schizoidia
psychozy
schizoafektywne
(Kasanin, 1993)
psychozy cykloidalne
(Wernicke, Kleist; Leonhard, 1950)
schizofrenia
(E. Bleuer, 1908)
parafrenia
paranoja
psychozy urojeniowe
(wielu autorów)
dementia praecox
(E. Kraepelin, 1899)
dementia
simplex
(Diem, 1905)
démence precoce (Morel, 1860)
monomania (Snell, 1865)
pierwotny obłęd (Griesinger, 1867)
katatonia (Kahlbaum, 1863)
hebefrenia (Hecker, 1871)
Ryc. 4.1. 1. Główne kierunki rozwoju granic pojęcia schizofrenii.
Rozważane konkurujące nazwy:
paradementia (Brugia, 1887)
dementia simplex, primitiva (Rieger, 1887)
paratonia progressiva (Bernstein, 1903)
hipofrenia (Berze, 1903)
dementia seiunctiva (Gross, 1904)
amblythymia, amblynoia (Evenesen, 1905)
dementia primitiva (Sommer, 1907)
dementia apperceptiva (Weygant, 1907)
dysphrenia (Wolff, 1908)
dementia dissecans (Zweig, 1908)
Download