Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację młodzieży

advertisement
Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację
młodzieży wiejskiej na rynku
pracy w wybranych krajach
Unii Europejskiej
dr Ewa Kiryluk-Dryjska
dr Agnieszka Baer- Nawrocka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
„Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1
Uzasadnienie tematu
Globalny kryzys finansowy
- początek na rynkach finansowych;
- transmisja kryzysu do sfery realnej.
Skutki kryzysu:
-
osłabienie aktywności gospodarczej w skali świata,
spadek obrotów handlowych,
spadek stopy inwestycji,
spadek produkcji,
wzrost stopy bezrobocia.
2
Metodyka
Dane EUROSTAT
Metodologia dotycząca klasyfikacji obszarów
1. Obszary wiejskie - wszystkie obszary poza klastrami miast
(zwartymi obszarami o gęstości zaludnienia co najmniej
300 mieszkańców/1 km² i liczbie ludności wynoszącej
co najmniej 5 000).
3
Metodyka
Dane EUROSTAT
Metodologia dotycząca klasyfikacji obszarów
2. Regiony NUTS3 są klasyfikowane
zamieszkującej obszary wiejskie na:
na
podstawie
udziału
populacji
• wiejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski jest większy niż
50%
• wiejsko-miejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski mieści
się w przedziale od 20 do 50%
• miejskie - udział populacji zamieszkującej obszar wiejski jest mniejszy niż
20%.
4
Poziom stopy bezrobocia
w Unii Europejskiej
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
stopa bezrobocia ogółem
5
Poziom stopy bezrobocia
w Unii Europejskiej wśród ludzi młodych
30
25
20
15
10
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
stopa bezrobocia wśród młodych
6
Poziom stopy bezrobocia
w Unii Europejskiej wśród młodych
30
25
20
%
15
10
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
miejskie
miejsko-wiejskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
wiejskie
7
Poziom stopy bezrobocia na obszarach
wiejskich w Unii Europejskiej
8
Różnice w poziomie stopy bezrobocia w
UE między grupami wiekowymi (p.p.)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2009
2010
2011
wiejskie
miejsko-wiejskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
2012
2013
miejskie
9
Średnia stopa bezrobocia wśród młodych na
obszarach wiejskich w krajach
Unii Europejskiej w latach 2000-2013
40
35
30
25
%
20
15
10
5
0
analiza wariancji
f
p
31,0460 0,000000
10
Średnie stopy bezrobocia w latach 2000-2008
i 2009-2013 w krajach Unii Europejskiej
(dynamika zmian)
50
45
GR
ES
średnia 2009-2013
(%)
40
SK
LT
35
IT
IR
30
HU
SE
25
BG
PL
LV
RU
20
SI
UK
15
FI
EE
B
CZ
10
A
DE
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
średnia 2000-2008 (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
11
Średnie stopy bezrobocia w latach 2000-2008 i
2009-2013 w krajach Unii Europejskiej
(dynamika zmian)
50
Grupa 3
Grupa 4
45
średnia 2009-2013
(%)
40
Grupa 2
GR
ES
SK
LT
35
30
HU
SE
25
BG
PL
LV
RU
20
Grupa 1
IT
IR
SI
UK
15
FI
EE
B
CZ
10
A
DE
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
średnia 2000-2008 (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
12
Względne zmiany stopy bezrobocia
w krajach Unii Europejskiej
Grupa 4
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
13
45
Średnie stopy bezrobocia wśród
młodzieży wiejskiej w wytypowanych
grupach krajów UE
40
35
30
25
%
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
grupa 1
grupa 2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
grupa 3
grupa 4
14
Poziom stopy bezrobocia
wśród młodzieży wiejskiej w Polsce
45
40
35
30
25
20
15
10
15
Wnioski
Kryzys finansowy z 2008 roku w sposób istotny wpłynął na
podwyższenie stopy bezrobocia ludzi młodych w Unii Europejskiej
(wskaźnik ten jest wyższy niż dla ogółu społeczeństwa w UE).
Pogłębianie się różnic w stopach bezrobocia pomiędzy ludźmi młodymi
i starymi jest szczególnie widoczne na obszarach wiejskich.
16
Wnioski
Stopa bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej w Unii Europejskiej jest
wyższa niż na pozostałych obszarach (miejski i miejsko-wiejski) a
kryzys finansowy wpłynął na wzrost tej różnicy.
Młodzież wiejska jest grupą silniej niż pozostałe odczuwającą skutki
kryzysu gospodarczego z 2008 roku.
17
Wnioski
Do grupy krajów Unii Europejskiej, która w sposób szczególny została
dotknięta wzrostem stopy bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej
zalicza się Irlandię, Hiszpanię, Grecję, Węgry oraz Litwę.
Irlandia jest krajem, w którym stopa bezrobocia wśród młodzieży na
obszarach wiejskich wzrosła najbardziej.
18
Wnioski
Polska jest państwem, w której wyjściowy poziom bezrobocia wśród
młodzieży wiejskiej był najwyższy, a po kryzysie zmniejszył się.
Nadal jednak wartość tego wskaźnika w Polsce pozostaje na
bardzo wysokim poziomie wynoszącym około 30%.
Istnieje potrzeba aktywizacji młodzieży wiejskich na obszarach
wiejskich w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.
19
Dziękuję za uwagę!
Download