Horizon Mirage

advertisement
Z E S TAW I E N I E DA N YC H
VMware Horizon Mirage
Twoja chmura, Twój desktop, Twoje lepsze wyniki
P O D S TAW O W E I N F O R M AC J E
VMware Horizon Mirage™ to rozwiązanie do
zarządzania warstwami logicznymi obrazów
komputerów PC, za które odpowiada albo dział
IT, albo użytkownik końcowy. Warstwy zarządzane
przez dział IT można aktualizować bez zmiany
plików i spersonalizowanych ustawień użytkownika.
Migawki i kopie zapasowe warstwowych obrazów
komputerów stacjonarnych umożliwiają szybkie
przywracanie działania lub poprzedniego stanu
w razie awarii, w ten sposób maksymalizując
efektywność pracy.
KO R Z Y Ś C I
Uproszczenie komputerów PC przez przekształcenie
ich w scentralizowane usługi warstw obrazów.
Centralne zarządzanie obrazami komputerów
PC oraz ich ochrona przy użyciu wbudowanych
funkcji kopii zapasowych i przywracania danych
w celu zmniejszenia kosztów działu IT.
Zwiększenie możliwości użytkowników
końcowych dzięki personalizacji środowiska
desktopowego i optymalizacji efektywnej pracy.
Usprawnienie migracji do systemu Windows 7
Rozwiązanie Horizon Mirage przyspiesza typowe procesy
migracji do systemu Windows 7: uaktualnianie urządzeń
z systemem Windows XP do poziomu Windows 7 lub migrację
profilu i plików użytkownika końcowego do nowego komputera
z systemem Windows 7. Przed przystąpieniem do migracji
oprogramowanie Horizon Mirage wykonuje ponadto pełną
migawkę systemu Windows XP — jeżeli więc coś się nie powiedzie,
można szybko przywrócić poprzedni system użytkownika.
Łatwe zarządzanie komputerami PC w oddziałach
lokalnych bez dodatkowej infrastruktury
Oprogramowanie Horizon Mirage zostało opracowane
specjalnie z myślą o wydajnej pracy za pośrednictwem sieci
WAN. Umożliwiają to między innymi funkcje deduplikacji
obejmujące zarówno pamięć masową, jak i przesyłanie danych
przez sieć. W ten sposób dział IT uzyskuje skuteczne narzędzie
do zarządzania laptopami oraz komputerami stacjonarnymi
używanymi przez biura lokalne, pracowników zdalnych
i podróżujących. Oprogramowanie Horizon Mirage centralizuje
wierne kopie tych końcowych urządzeń PC w centrum
przetwarzania danych za pośrednictwem sieci WAN.
Co to jest VMware
Horizon Mirage?
Po zainstalowaniu na komputerze PC oprogramowanie Horizon
Mirage skanuje urządzenie i kategoryzuje całą jego zawartość, dzieląc
ją na różne warstwy logiczne. Oprogramowanie Horizon Mirage nie
zmienia niczego na komputerze PC, a jedynie kategoryzuje dane,
umożliwiając pracownikom działu IT bardziej szczegółowe
zarządzanie komputerem.
Następnie program Horizon Mirage wysyła pełną kopię obrazu
tego komputera do centrum przetwarzania danych i zapewnia
jego synchronizację. Oprogramowanie Horizon Mirage dokonuje
tej synchronizacji, kiedy użytkownik powraca do trybu online
po rozłączeniu. Synchronizacja obejmuje aktualizacje dokonane
przez dział IT w zarządzanych przez niego warstwach, a także
zmiany wprowadzone w systemie przez użytkownika.
Obrazy zarządzane przez oprogramowanie Horizon Mirage mogą
działać bezpośrednio na komputerze stacjonarnym lub laptopie
albo — przy użyciu rozwiązania VMware Fusion® Professional — na
maszynie wirtualnej. Użytkownicy końcowi mogą wykorzystywać
lokalną moc obliczeniową, na przykład procesora czy układu
graficznego, zarówno w trybie online, jak i offline.
Dzięki tym udoskonaleniom w projekcie migracji 5000 pracowników
do systemu Windows 7 można łatwo zaoszczędzić 600 000 USD,
uwzględniając czas pracy działu IT, a także ponad 1 000 000 USD,
uwzględniając efektywność pracy użytkowników.
Usprawnienie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania
danych komputerów PC
Tworzenie nowego obrazu desktopu, wymiana uszkodzonego
dysku twardego albo całego komputera wskutek utraty lub
awarii, a także przywracanie ostatniej prawidłowo działającej
migawki to czynności wiążące się z przywracaniem desktopu,
co bywa trudnym zadaniem. Oprogramowanie Horizon Mirage
robi migawkę całego komputera PC, w tym systemu operacyjnego,
aplikacji, plików i spersonalizowanych ustawień, a następnie
umożliwia przywrócenie dokładnego obrazu starego systemu
użytkownika na dowolnym nowym dysku.
Architektura Horizon Mirage obejmuje serwer Horizon Mirage, który centralizuje
zarządzanie desktopami i ich ochronę w centrum przetwarzania danych, oraz klienta
Horizon Mirage, który tworzy lokalną pamięć podręczną zapewniającą użytkownikowi
optymalny komfort pracy na urządzeniu końcowym. Kolejnym elementem tej architektury
jest zaawansowana technologia optymalizacji sieci WAN, która przyspiesza dwukierunkową
synchronizację w tego typu sieciach.
Z E S TAW I E N I E DA N YC H / 1
VMware Horizon Mirage
Charakterystyka i korzyści
Uproszczone zarządzanie desktopami
Warstwowe zarządzanie obrazami
Obrazem komputera PC można zarządzać jak zestawem
warstw logicznych, za które odpowiada albo dział IT, albo
użytkownik końcowy. Warstwy zarządzane przez dział IT
można aktualizować bez zmiany plików i spersonalizowanych
ustawień użytkownika. W razie awarii komputera dział IT może
przywrócić warstwy systemowe na urządzeniu końcowym
w celu rozwiązania problemu. Można też dokonać szybkiej
migracji użytkownika ze starego do nowego komputera PC
bez traty jakichkolwiek jego danych ani spersonalizowanych
ustawień. Oprogramowanie Horizon Mirage dopełnia i rozszerza
istniejące procesy zarządzania oraz rozwiązania stosowane
w cyklu eksploatacji komputerów PC.
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych desktopów
Szybkie przywracanie działania desktopów jest możliwe dzięki
pełnym migawkom komputerów PC oraz synchronizacji zmian
na bieżąco w centrum przetwarzania danych. W razie utraty,
kradzieży lub uszkodzenia komputera można szybko przywrócić
jego system na nowym urządzeniu, minimalizując przestoje
w pracy użytkowników.
Warstwy aplikacji
Funkcja warstw aplikacji zarządzanych przez oprogramowanie
Horizon Mirage umożliwia łatwe wdrażanie w dowolnym zespole
użytkowników poszczególnych aplikacji bądź ich grup, a także
pakietów rozwiązania VMware ThinApp®. Aplikacje wspólne dla
określonego zespołu można pogrupować w jednej warstwie
aplikacji i zastosować ją do wszystkich komputerów PC danej
grupy pracowników. Rozwiązanie VMware ThinApp jest zawarte
w oprogramowaniu Horizon Mirage.
Skalowalność i niewielka ilość zajmowanych zasobów
Rozwiązanie Horizon Mirage obsługuje do 1500 użytkowników
końcowych na każdy serwer Horizon Mirage. Liczbę tę można
łatwo zwiększyć do 20 000 użytkowników końcowych na każdy
klaster serwerów.
Optymalizacja obsługi oddziałów lokalnych
Zarządzanie infrastrukturą oddziałów lokalnych można
zoptymalizować, konfigurując dowolne urządzenie końcowe
będące klientem architektury Horizon Mirage jako tzw. reflektor
oddziału (ang. branch reflector). Reflektor oddziału w architekturze
Horizon Mirage umożliwia jednorazowe pobieranie wszystkich
aktualizacji z serwera Horizon Mirage, a następnie wdrażanie
ich w trybie peer-to-peer na pozostałych klientach Horizon
Mirage w oddziale lokalnym. Za sprawą zaawansowanych
algorytmów pomiędzy serwerem Horizon Mirage a klientami
w biurze i zdalnych lokalizacjach przesyłane są tylko wymagane dane.
Elastyczne wdrażanie obrazów komputerów PC
Dział IT może przydzielać zarządzane centralnie obrazy
z oprogramowania Horizon Mirage fizycznym komputerom
stacjonarnym i laptopom z systemem Windows lub wspierać
stosowanie przez użytkowników własnych komputerów w pracy,
dostarczając obrazy zarządzane przez dział IT do maszyn
wirtualnych za pomocą rozwiązania Fusion Professional
zawartego w oprogramowaniu Horizon Mirage.
Pokonywanie barier i zwiększanie efektywności
użytkowników końcowych
Wydajność i personalizacja
Użytkownicy końcowi mogą wykorzystywać lokalne zasoby
obliczeniowe swoich komputerów stacjonarnych i laptopów
oraz pracować efektywnie w trybie offline. Obrazy zarządzane
przez oprogramowanie Horizon Mirage można instalować jako
obrazy macierzyste na komputerach stacjonarnych i laptopach
z systemem Windows, a także jako wirtualne desktopy
w oprogramowaniu Fusion Professional działającym w systemach
Mac oraz Linux. Użytkownicy mogą elastycznie personalizować
swoje systemy, korzystając z funkcji warstw obrazów.
Optymalny komfort obsługi i dostosowanie do potrzeb
użytkownika
Klient Horizon Mirage monitoruje zasoby używane na komputerze
PC użytkownika końcowego, aby nie dopuścić do zakłócania
pracy przez procesy tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji.
Oprogramowanie Horizon Mirage dynamicznie dostosowuje
wykorzystanie procesora, pamięci RAM i sieci do bieżących
potrzeb, aby zapewnić użytkownikom bezproblemową obsługę.
Samodzielny dostęp do plików i ich odzyskiwanie
Portal plików oprogramowania Horizon Mirage zapewnia
użytkownikom końcowym dostęp do dowolnych plików na ich
urządzeniu końcowym z każdej przeglądarki internetowej. Aby
przywrócić samodzielnie jakikolwiek plik lub katalog, wystarczy
kilka kliknięć.
Więcej informacji
Aby uzyskać informacje dotyczące produktów VMware lub
nabyć te produkty, zadzwoń pod nr 1-877-VMWARE (poza
Ameryką Północną pod nr +1-650-427-5000), odwiedź
witrynę http://www.vmware.com/pl/products albo wyszukaj
w Internecie autoryzowanego sprzedawcę. Szczegółowe dane
techniczne oraz wymagania systemowe znajdują się w dokumentacji
produktu VMware Horizon Mirage.
VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
VMware Global Inc, ul. Chłodna 51, XXVI p., 00-867 Warszawa, Polska, Tel: +48 22 455 30 42, Faks: +48 22 455 30 01 www.vmware.com/pl
Copyright © 2013 VMware, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest chroniony amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej. Produkty VMware są objęte
co najmniej jednym patentem wymienionym na liście dostępnej pod adresem http://www.vmware.com/go/patents. VMware jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym spółki VMware Inc.
1/13
w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie inne znaki i nazwy wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi odpowiednich firm. Nr pozycji: VMW-DS-HORZN-MIR-A4-114
Download