Regulamin przyznawania bonów na zasiedlenie 2017 r ( 76kB)

advertisement
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017
Dyrektora PUP w Kłodzku z dnia 14.02.2017r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KŁODZKU






Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz.
1065);
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z
2007r. Nr 59 poz . 404 z późn. zm.);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L
352/9);
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(Dz.Urz. UE L 190/45);
Kodeks cywilny.
I.
Ogólne zasady przyznawania bonu na zasiedlenie
1. Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta na
wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może przyznać bon na zasiedlenie w związku z
podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
a. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie
podlegał ubezpieczeniom społecznym;
b. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której
bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej
miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami
transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
c. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie
prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wyżej wymienione przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.
2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w
umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się
na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej.
3. Bezrobotny nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie
przyznanej kwoty a otrzymane środki może przeznaczyć na następujące wydatki:
- kaucję za mieszkanie,
- opłaty za wynajem,
- opłaty za media.
II. Warunki przyznania bonu
1. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobie bezrobotnej:
a) która nie ukończyła 30 roku życia;
b) jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce
zameldowania;
c) dla której ustalono profil pomocy II, bezrobotnym dla których ustalono profil I
wydanie bonu następuje tylko w uzasadnionych przypadkach (art. 33 ust. 2c pkt 1 cyt.
Ustawy);
d) które zamierzają zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia,
wykonywania innej pracy zarobkowej, powadzenia działalności gospodarczej.
2. Utrata statusu osoby bezrobotnej przed otrzymaniem bonu na zasiedlenie, tj. przed zawarciem
umowy skutkować będzie brakiem możliwości jego przyznania.
III. Procedura przyznania bonu na zasiedlenie
1. Wniosek, osoby bezrobotnej do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie, należy składać w
formie pisemnej lub elektronicznej Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać:
a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany z pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
albo
b) podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji
publicznej.
2. Wypełnione wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub złożone osobiście w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.
3. Złożenia wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem bonu.
4. Bon na zasiedlenie jest świadczeniem fakultatywnym, w związku z czym nie przewiduje się
procedury odwoławczej.
5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Kłodzku powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dnia od dnia złożenia
wniosku. Odmowa wymaga uzasadnienia.
6. Prawidłowo sporządzone wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu do tut. Urzędu.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje zawarta umowa pomiędzy Starostą w imieniu
którego działa Dyrektor PUP a Wnioskodawcą. W ciągu 7 dni od podpisania umowy następuje
wydanie bonu na zasiedlenie.
8. Przyznana kwota w formie bonu na zasiedlenie wypłacona zostaje niezwłocznie, najpóźniej w
terminie do 7 dni po dacie otrzymania przez bezrobotnego bonu na zasiedlenie.
9. Bezrobotny zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie
dostarczyć do siedziby PUP w Kłodzku dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenia określającego odległość od
miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszkał w
związku z podjęciem zatrudnienia. (oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu).
10. W przypadku beneficjentów bonu na zasiedlenie, którzy podejmują działalność gospodarczą,
przyznane środki stanowią pomoc de minimis.
IV. Warunki realizacji umowy
Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny jest zobowiązany w terminie:
1. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do Urzędu Pracy w Kłodzku dokument
potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
2. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć oświadczenie o zamieszkaniu w miejscowości
oddalonej o 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub w miejscowości, do której
czas dojazdu i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu
zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny dziennie.
3. Do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej, przedstawić Urzędowi Pracy oświadczenie o utracie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności
gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2.
4. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w
zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności
gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
5. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie lub inną pracę zarobkową oraz fakt podleganiu
ubezpieczeniom społecznym jest zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu przez okres 6
miesięcy oraz wysokość wypłaconego wynagrodzenia i faktu opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne za ten okres. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne nie może być mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.
6. Dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej i podleganie z tego
tytułu ubezpieczeniom społecznym są:
1) wydruk CEIDG weryfikowany przez Urząd,
2) zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym i opłacaniu składek przez
okres 6 miesięcy za każdy miesiąc.
3) informacja o przychodzie z działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy
(potwierdzone za zgodność kopie księgi przychodów/rozchodów lub karty podatkowej).
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w cz. IV:
1) pkt 1-3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania Urzędu;
2) pkt 4 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do
udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej lub
prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
Urzędu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
(-) pieczęć i podpis
Krzysztofa Bolisęgi
- Dyrektora PUP w Kłodzku
Download