uchwała nr 1/XVI/05 - ustalenie liczby osób funkcyjnych w

advertisement
Uchwała nr 1/XVI/05
Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie: ustalenia liczby osób funkcyjnych w składzie Prezydium ORL
Na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30
poz. 158 z późniejszymi zmianami), § 13 ustawy nr 76/04/IV NRL z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie: regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów oraz § 1 uchwały
nr 6/05/2005 XXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy
Dentystów w Tarnowie z dnia 19 listopada 2005 w sprawie: liczebności poszczególnych
organów OIL i parytetów uwzględniających udział w tych organach lekarzy dentystów i
lekarzy z poszczególnych delegatur uchwala się co następuje:
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Tarnowie ustala liczebność stanowisk funkcyjnych Prezydium
ORL jak niżej:
Prezydium ORL ogółem – 8 osób
w tym:
- przewodniczący ORL
- zastępcy przewodniczącego ORL – 3 osoby
- sekretarz
- zastępca sekretarza
- skarbnik
- członek prezydium
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz ORL
Przewodniczący ORL
Lek. med. Krzysztof Kasperczyk
lek. med. Jacek Stanula
Download