Formularz ofertowy

advertisement
FORMULARZ OFERTOWY
Miejscowość, data: …………………………..
Nazwa oferenta:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Jaświły 100
19-124 Jaświły
Oferta na dostawę paneli fotowoltaicznych, ich montaż oraz podłączenie wraz z automatyką na połaci
dachowej Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:
………………..……. zł netto + 23% VAT (słownie: ………………………………….………………
……………………………………………………………………………………. zł netto + 23%VAT),
razem ……..………….….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..zł brutto).
Oświadczam, że przed złożeniem oferty zapoznałem/am się z niezbędnymi dokumentami oraz
odbyłem/am wizję lokalną na terenie Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach.
Podpis i pieczęć oferenta
Download