Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej

advertisement
....................................
ul. .................... 00/00
00-000 ......................
/adres konsumenta/
...................., dnia .................... 2012 r.
........................................
........................................
........................................
/oznaczenie przedsiębiorcy/
Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa. Umowa zawarta została w dniu.......................... w ...( miejsce
zawarcia umowy)............................. z ..............................( dokładnie określić
podmiot, z
którym zawarliśmy umowę ).
Przedmiotem umowy było ........................................... ( dokładnie określić przedmiot
umowy np. książka pt. wydana w 2000 r. przez Wydawnictwo X ) za cenę.....................
słownie............................................
Umowę w imieniu Państwa firmy zawarł ze mną Pan/ Pani...........................................,
działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki.
Jednocześnie wnoszę o zwrot kwoty.................... wpłaconej za zakupiony towar.
.......................................................
podpis konsumenta
Download