Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego

advertisement
Załącznik nr 6 do „Warunków uzyskania dopłaty…” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2017/Z Prezesa ARR z dnia 10 stycznia 2017r.
Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego
Oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę
mieszanki materiału siewnego
Strona 1 z 1
Wersja: 1.2
z dnia 10.01.2017
..............................................................................................................................................
(nazwa i adres prowadzącego obrót materiałem siewnym/producenta rolnego)
..............................................................................................................................................
NIP1 ……………………………….………. PESEL2 ……………………………………….
oświadczam, że:
1) zakupiona
mieszanka
zbożowa/pastewna3
materiału
siewnego
o nr partii ................................................................................................................
posiada następujący skład:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2) zakup mieszanki materiału siewnego został udokumentowany fakturą nr................
......................................................................................................................................
Do ww. oświadczenia należy załączyć etykietę materiału siewnego mieszanki w przypadku jej posiadania.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie
oświadczeniu.
………………………………………………. ……………………………………………….
Miejscowość, data
1
Jeżeli został nadany.
W przypadku osób fizycznych nieposiadających nr NIP.
3
Niepotrzebne skreślić.
2
Czytelny podpis producenta rolnego lub osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania producenta rolnego
albo podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego obrót
materiałem siewnym
Download