okręgi - Napoleon.org.pl

advertisement
OKRĘGI
Okrąg to brzeg koła, a zarazem
zbiór wszystkich punktów
płaszczyzny euklidesowej
odległych od ustalonego punktu,
o zadaną odległość.
Punkt O nazywamy
środkiem okręgu, zaś
każdy z odcinków o
początku O i końcu w
jednym z punktów okręgu
nazywamy promieniem.
Wszystkie promienie
okręgu mają taka samą
długość. Natomiast prostą
mająca dokładnie jeden
punkt wspólny nazywamy
styczną do okręgu.
Cięciwą nazywamy odcinek wyznaczony
przez punkty wspólne dowolnej siecznej i
okręgu, czyli łączący dwa dowolne punkty
okręgu.
Średnica okręgu to cięciwa przechodząca
przez środek okręgu.
Średnica zwyczajowo oznaczana jest przez
d. Zachodzi równość d = 2r.
Jedną z najsłynniejszych stałych
matematycznych jest stała π, która jest
równa stosunkowi długości okręgu do jego
średnicy. Stąd długość okręgu wyraża się
wzorem:
L=2∏r
Pole powierzchni koła
ograniczonego okręgiem
(sam okrąg ma puste wnętrze, a więc
i zerową powierzchnię) wyraża się
wzorem:
S=∏r²
r
d
r
  3,14159265
Wzajemne położenie dwóch
okręgów
Są to okręgi wzajemnie
zewnętrzne, tzn. każdy z nich leży
na zewnątrz drugiego.
|AB| > a + b
|AB| = a + b
Okręgi są zewnętrznie
styczne, tzn. mają jeden punkt
wspólny, a pozostałe punkty
każdego z tych okręgów leżą
na zewnątrz drugiego okręgu.
|AB| < a - b
Jeden okrąg leży wewnątrz
koła ograniczonego drugim
okręgiem.
|AB| = 0
Okręgi są współśrodkowe mają wspólny środek.
a - b < |AB| < a + b
Okręgi przecinają się tzn.
mają dokładnie dwa punkty
wspólne
|AB| = a - b
Okręgi są wewnętrznie
styczne, tzn. mają jeden
punkt wspólny przy czym
każdy punkt jednego z tych
okręgów należy do koła
ograniczonego drugim
okręgiem.
Kąty wpisane w okrąg
Kąt środkowy
to kąt, którego
wierzchołkiem
jest środek
okręgu.
Kąt wpisany to kąt
wypukły,
wyznaczony przez
dwie cięciwy
wychodzące z
jednego punktu
okręgu.
Kąt wpisany oparty
na półokręgu.
Definicja: Jeżeli kąt
wpisany
jest oparty na
półokręgu,
to kąt ten jest prosty.
Kąt wpisany, a kąt środkowy oparty na
tym samym łuku.
Twierdzenie: Kąt wpisany jest dwa razy
mniejszy od kąta środkowego opartego na
tym samym łuku.
Kąty wpisane oparte na tym samym
łuku.
Twierdzenie: Kąty wpisane oparte na
tym samym łuku są równe.
Okrąg opisany na wielokącie
Okrąg opisany na wielokącie to okrąg, na
którym leżą wszystkie wierzchołki wielokąta.
Na wielokącie można opisać okrąg wtedy
i tylko wtedy, gdy symetralne jego
wszystkich boków przecinają się w jednym
punkcie. Punkt ten jest wówczas środkiem
okręgu opisanego. Wynika stąd, że na
żadnym wielokącie nieforemnym nie da się
opisać okręgu. Również nie na każdym
wielokącie wypukłym można go opisać.
Można to jednak zrobić dla każdego trójkąta,
prostokąta oraz wielokąta foremnego.
Okrąg opisany na czworokącie.
Kąty α i α' oraz β i β' są parami kątów
opartych na tym samym łuku. Na mocy
twierdzenia o kącie wpisanym i kącie
środkowym opartych na tym samym łuku
otrzymujemy następujące
zależności:
Jednocześnie kąty α' i β' tworzą razem kąt
pełny. Zatem:
TEST
ZADANIE 1.
Wypisz wszystkie kąty środkowe i wpisane:
ODPOWIEDŹ!
ZADANIE 2.
Suma miar kątów: wpisanego i środkowego opartego na tym samym łuku
wynosi 189°. Jaką miarę ma każdy z tych kątów.
ODPOWIEDŹ!
ZADANIE 3.
Oblicz ile stopni ma kąt środkowy oparty na:
a) ⅓ okręgu
b) ⅔ okręgu
ODPOWIEDŹ!
ZADANIE 4
Na każdym trójkącie można opisać okrąg.
- prawda
- fałsz
ODPOWIEDŹ!
ZADANIE 5
Środek okręgu opisanego na trójkącie rozwartokątnym leży wewnątrz trójkąta.
- prawda
- fałsz
ODPOWIEDŹ!
Odpowiedź:
Kąty środkowe: EOD, EOA, AOD
Kąty wpisane: CAD, CAB, DAB, ABF, ABE,
FBE, BED, ADE
Odpowiedź:
Na mocy twierdzenia 1. wiemy, że kąt wpisany
jest równy połowie kąta środkowego. Stąd miara
kąta wpisanego wynosi: 189° : 3 = 63°. Miara
kąta środkowego wynosi: 63° ∙ 2 = 126°.
Odpowiedź:
Wiemy, że kąt środkowy oparty na połowie
okręgu ma miarę 180°. Stąd
a) 120°
b) 240°
Odpowiedź:
PRAWDA
Odpowiedź:
FAŁSZ
BIBLIOGRAFIA







,,Encyklopedia matematyka” Maryla Czernich.
Wikipedia.
Obrazki google.
„Matematyczny kuferek” Joanna Karłowska-Pik.
„Słownik matematyka” Piotr Kosowicz.
www.megamatma.pl
wiki.wolnepodręczniki.pl
OPRACOWAŁA:
Alicja Czuba
kl.1e
Download