Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX

advertisement
Historia doktryn politycznych
dr Kamil Aksiuto
e-mail: [email protected]
terminy konsultacji: poniedziałek, godz. 15.15-16.45, p. 104, czwartek, godz. 13.00-14.30, p.
104
1. Początki zachodniej refleksji politycznej – antyczna Grecja - sofiści i Sokrates.
S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, s. 18-29.
Historia idei politycznych. Wybór tekstów. T. 1, oprac. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K.
Pieliński, M. Tański, s. 17-31.
2. Platońska krytyka demokracji i wizja idealnego państwa.
A. Szahaj, Marek N. Jakubowski, Filozofia polityki, s. 17-21.
Historia idei..., s. 39-57.
3. Arystoteles – etyka i polityka - człowiek jako istota polityczna.
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, s. 53-62.
Historia idei..., s. 62-82.
4. Wczesnochrześcijańska refleksja polityczna - od św. Pawła do św. Augustyna.
I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, red. naukowa M. Jaskólski, Historia myśli ustrojowej i
społecznej, s. 65-76.
Historia idei..., s. 121-123.
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe, wybór i
oprac. L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, M. Łuszczyńska, W. Więcław, Lublin 2003, s.
75-81.
5. Myśl polityczna w wiekach średnich. św. Tomasz z Akwinu i Marsyliusz z Padwy.
Jan Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich.
6. Reformacja i odrodzenie. Narodziny nowożytnej refleksji politycznej - Niccolo
Machiavelli. Renesansowa utopia.
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, s. 135-139.
Historia idei..., s. 229-243.
1
7. Wiek XVII – od absolutyzmu do początków liberalizmu - Thomas Hobbes i John
Locke.
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, s. 181-189.
Historia idei..., s. 337-351.
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku…, s. 215-218.
8-9. Myśl oświeceniowa i rewolucja. Teorie postępu. Monteskiusz, Jean Jacques
Rousseau, Adam Smith, Immanuel Kant.
Historia idei politycznych. Wybór tekstów. T.2, oprac. S. Filipowicz, A. Mielczarek, K.
Pieliński, M. Tański, s. 7-22, 43-52.
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku…, s. 259-265.
10. Konserwatyzm. Edmund Burke i Joseph de Maistre.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, s. 136-143.
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku…, s. 319-322
Historia idei… T. 2, s. 222-234.
11. Liberalizm w XIX wieku. Beniamin Constant, Alexis de Tocqueville, John Stuart
Mill.
I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski (…), Historia myśli ustrojowej i społecznej, s. 221-232.
Historia idei...T. 2, s. 272-282, 283-287, 291-296.
12. Socjalizm utopijny, marksizm, socjaldemokracja.
I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski (…), Historia myśli ustrojowej i społecznej, s. 243-253.
Historia idei...T. 2, s. 392-405.
13. Nauka społeczna Kościoła katolickiego.
K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Doktryny polityczne XIX i XX wieku, s. 267-277.
Ogólne opracowania:
S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych
A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku
2
Download