Wpływ porożogennych komórek macierzystych i ich homogenatu na

advertisement
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra i Klinika Chirurgii
ROZPRAWA DOKTORSKA
Wpływ porożogennych komórek macierzystych i ich
homogenatu na gojenie się ubytków nabłonka przedniego i
zrębu rogówki u królików.
Lek. wet. Maciej Kiełbowicz
Promotor: prof. dr hab. Jan Kuryszko
WROCŁAW 2014
1
8. Streszczenie
Celem pracy było porównanie efektów gojenia się rogówki w przypadku
zastosowania komórek macierzystych w różnych postaciach w odniesieniu do
naturalnego gojenia się wspomaganego antybiotykiem.
W przeprowadzanym pierwszym etapie doświadczenia króliki zostały podzielone
na 5 grup. W pierwszej grupie stanowiącej kontrolę pozytywną nie wykonano
żadnych czynności powodujących uszkodzenie rogówki. W pozostałych czterech
grupach wykonywano uszkodzenia rogówki. W dalszej części eksperymentu w
drugiej grupie stanowiącej kontrolę negatywną nie podawano leków podczas
trwania doświadczenia (grupa A). W trzeciej grupie królików na ubytek
podawano maść z komórkami macierzystymi (grupa B), w czwartej homogenat
komórek macierzystych (grupa C), a w piątej maść z antybiotykiem – ofloksacyną
(grupa D). Dalszy przebieg doświadczenia polegał na obserwacji tempa gojenia
się uszkodzonej rogówki i oceny jej przejrzystości po 5, 10, 20, 30 i 75 dniach.
W drugim etapie zwierzęta zostały podzielone na taką samą ilość grup, w których
znajdowała się taka sama ilość zwierząt. Jednak wszystkie zwierzęta po
przeprowadzeniu badania klinicznego zostały poddane eutanazji w dwudziestym
dniu eksperymentu w celu zanalizowania procesów reparacyjnych rogówki na
poziomie histologicznym i mikrostrukturalnym. Przeprowadzone badania
ujawniły, że zastosowanie porożogennych komórek macierzystych lub ich
homogenatu wpływa pozytywnie na proces gojenia się ubytków rogówki.
Zastosowanie ich nie tylko skróciło czas gojenia się ubytku, ale także osłabiło,
lub zatrzymało rozwój efektów ubocznych.
94
8.1 Summary
The aim of the study was to compare the effects of corneal healing in case of
application of stem cells in various forms in relation to the antibiotic assisted
procedures.
In a first step rabbits were divided into 5 groups. In the first group, the positive
control, was not performed any actions that cause damage to the cornea. The other
four groups were corneal damage. In the following experiment, which is the
second negative control group not administered with drugs during the experiment
(group A). In the third group of rabbits was administered to the loss of stem cells
ointment (group B), in the fourth stem cell homogenate (group C), and fifth, the
antibiotic - ofloxacin (group D). The further course of the experiment consisted
of observing the rate of healing of injured cornea and assess its transparency after
5, 10, 20, 30 and 75 days.
In the second stage, the animals were divided into the same number of groups as
before in which there was an equal number of animals. However, all animals after
clinical examination were euthanized on the twentieth day of the experiment in
order to analyze the corneal reparative processes at the same day. The studies
revealed that the application of antlerogenic stem cells homogenate or a positive
effect on the healing process of corneal defects. Use them not only shortened the
healing time, but also weakened or stopped the development of side effects.
95
Download