Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego

advertisement
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA
NR: 19235/2012
PAN WOJCIECH BARANOWSKI
Uczestniczył w kursie pt.: "Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu
nerwowego. (6 punktów)" zorganizowanym w ramach szkolenia ciągłego w ramach
projektu "Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu medycyny i
farmacji metodą e-learningu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi" finansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego, Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka
Szkolenie obejmowało 6 godzin wykładowych zakończonych zaliczeniem
Certyfikat potwierdza
uzyskanie 6 punktów edukacyjnych
Łódź, 25 listopada 2012
Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik
Biuro Projektu
Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków
90-151 Łódź | ul. Muszyńskiego 1
e-mali: [email protected]
www.umed.lodz.pl | www.e-umed.lodz.pl
Download