Zadanie 1 - Superszkolna.pl

advertisement
Zadanie 1. (1 pkt)
Wartość wyrażenia
jest równa
Zadanie 2. (1 pkt)
Liczba 330⋅990 jest równa:
A. 3210 B. 3300 C. 9120 D. 272700
Zadanie 3. (1 pkt)
Liczba 220⋅440 jest równa
Zadanie 4. (1 pkt)
Iloczyn 812 ⋅ 94 jest równy
Zadanie 5. (1 pkt)
Iloraz 1255 : 511 jest równy
Zadanie 6. (1 pkt)
Iloczyn 9-5 ⋅ 38 jest równy
Zadanie 7. (1 pkt)
Liczba 240 ∙ 420 jest równa
Zadanie 8. (1 pkt)
Liczbę x = 22 ⋅ 16-4 można zapisać w postaci
Zadanie 9. (1 pkt)
Dana jest liczba
. Wtedy
Zadanie 10. (1 pkt)
Trzecia część liczby 3150 jest równa:
Zadanie 11. (1 pkt)
Liczba
jest równa
Zadanie 12. (1 pkt)
jest równa
Liczba
Zadanie 13. (1 pkt)
jest równa
Liczba
Zadanie 14. (1 pkt)
Liczba
jest równa
Zadanie 18. (1 pkt)
Liczba
jest równa
Zadanie 19. (1 pkt)
Liczba
jest równa
Zadanie 21. (1 pkt)
Liczbę √32 można przedstawić w postaci
Zadanie 22. (1 pkt)
Wartość wyrażenia 5100 + 5100 + 5100 + 5100 + 5100 jest równa
Zadanie 23. (1 pkt)
Wyrażenie
jest równe:
Zadanie 24. (1 pkt)
Wyrażenie 2√50 - 4√8 zapisane w postaci jednej potęgi wynosi
Zadanie 25. (1 pkt)
Liczba
jest równa
Zadanie 26. (1 pkt)
Do przedziału (1, √2) należy liczba:
Zadanie 27. (1 pkt)
Która z poniższych liczb jest większa od 1?
Zadanie 28. (1 pkt)
Wiadomo, że x0,1205 = 6. Wtedy x0,3615 równa się
Zadanie 29. (1 pkt)
Liczbę 0,000421 można zapisać w postaci a⋅10k, gdzie a ∈ ⟨ 1, 10⟩ , k ∈ C. Wówczas:
Zadanie 30. (1 pkt)
Liczby A = (54)3, B = 55 + 55, C = 512 : 57, D = 53 ⋅ 56 ustawiono w kolejności malejącej,
zatem
Zadanie 31. (1 pkt)
Po uproszczeniu wyrażenia (a2:a3)−2a−5, gdzie a≠0, otrzymamy
A. a7 B. a−3 C. a3 D. a−7
Zadanie 32. (1 pkt)
Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w
wysokości 22% kosztuje
Zadanie 33. (1 pkt)
Wskaż liczbę, której 0,4% jest równe 12.
Zadanie 34. (1 pkt)
4,5% liczby x jest równe 48,6. Liczba x jest równa:
Zadanie 35. (1 pkt)
Liczba a stanowi 80% liczby b. Zatem:
Zadanie 36. (1 pkt)
Marża równa 1,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 3000 zł. Wynika stąd, że
pożyczono
Zadanie 37. (1 pkt)
Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?
A. 163,80 zł B. 180 zł C. 294 zł D. 420 zł
Zadanie 38. (1 pkt)
Wskaż liczbę, której 6% jest równe 6.
Zadanie 39. (1 pkt)
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o 20%. Zatem za dwie płyty kupione
w tym sklepie należy zapłacić mniej o
Zadanie 40. (1 pkt)
Liczba 30 to p% liczby 80, zatem:
A. p<40 B. p=40 C. p=42,5 D. p>42,5
Zadanie 41. (1 pkt)
4% liczby x jest równe 6, zatem:
A. x=150 B. x<150 C. x=240 D. x>240
Zadanie 42. (1 pkt)
Liczba y to 120% liczby x. Wynika stąd, że:
A. y=x+0,2 B. y=x+0,2x C. x=y−0,2 D. x=y−0,2y
Zadanie 43. (1 pkt)
20% pewnej liczby jest o 16 mniejsze od tej liczby. Tą liczbą jest
Zadanie 44. (1 pkt)
Suma liczby x i 15% tej liczby jest jest równa 230. Równaniem opisującym tą zależność jest
Zadanie 45. (1 pkt)
Długość boku kwadratu k2 jest o 10% większa od długości boku kwadratu k1. Wówczas pole
kwadratu k2 jest większe od pola kwadratu k1
Zadanie 46. (1 pkt)
Kwotę 10000 zł wpłacamy do banku na 4 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym
banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 3%. Po 4 latach kwotę na rachunku
będzie można opisać wzorem:
Zadanie 47. (1 pkt)
Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest
równe
Zadanie 48. (1 pkt)
Klasa liczy 20 chłopców i 12 dziewcząt. Liczba dziewcząt jest mniejsza od liczby chłopców o
Zadanie 49. (1 pkt)
Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy
Zadanie 50. (1 pkt)
Liczba a stanowi 40% liczby b. Wówczas:
Zadanie 51. (1 pkt)
Pan Nowak wpłacił do banku k zł na procent składany. Oprocentowanie w tym banku wynosi
4% w skali roku, a odsetki kapitalizuje się co pół roku. Po 6 latach oszczędzania Pan Nowak
zgromadzi na koncie kwotę:
Zadanie 52. (1 pkt)
Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to
A. c=39 B. c=48 C. c=52 D. c=60
Zadanie 53. (1 pkt)
Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. 10% tego, co jej
zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?
A. 25 B. 40 C. 45 D. 55
Zadanie 54. (1 pkt)
Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce
ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
Zadanie 55. (1 pkt)
Cenę butów obniżono o 10%, a po miesiącu dalszą cenę podwyższono o 10%. W wyniku obu
obniżek cena butów:
Zadanie 56. (1 pkt)
Cenę nart obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. W wyniku obu
obniżek cena nart zmniejszyła się o
A. 44% B. 50% C. 56% D. 60%
Zadanie 57. (1 pkt)
Cena kurtki po dwóch kolejnych obniżkach, za każdym razem o 10% jest równa 202 zł 50 gr.
Przed obniżkami cena tej kurtki była równa
Zadanie 58. (1 pkt)
Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a potem o 20%. Zatem cenę towaru
obniżono o
Zadanie 59. (2 pkt)
Trzy lata temu pewne miasteczko liczyło 25 000 mieszkańców. Przez trzy ostatnie lata
każdego roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 10%. Oblicz, ile osób mieszka w tym
miasteczku.
Zadanie 60. (1 pkt)
Cenę pralki obniżono o 30%, a po dwóch miesiącach nową cenę obniżono jeszcze o 20%. W
wyniku obu obniżek cena pralki zmniejszyła się o:
A. 25% B. 50% C. 44% D. 56%
Zadanie 61. (1 pkt)
Licznik pewnego ułamka jest równy 6. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 2,
a mianownik o 3, to wartość tego ułamka się nie zmieni. Jaki to ułamek?
Zadanie 62. (2 pkt)
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a i b, spełniających
.
Zadanie 63. (2 pkt)
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich x i y, spełniających
Zadanie 64. (1 pkt)
Wspólny mianownik dla wyrażeń
to
.
Download