Przedwstępna umowa sprzedaży samochodu

advertisement
Przedwstępna umowa sprzedaży samochodu
zawarta dnia ................................. w ..........................................................................................,
pomiędzy .....................................................................................................................................,
zamieszkałym w .......................................................... przy ul. ..................................................,
legitymującym się dowodem osobistym .....................................................................................,
zwanym dalej Sprzedającym,
a ..................................................................................................................................................,
zamieszkałym w ................................................. przy ul.............................................................,
legitymującym się dowodem osobistym .....................................................................................,
zwanym dalej Kupującym.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przyrzeczenie zawarcia właściwej umowy kupna –
sprzedaży pojazdu ......................................................rok produkcji...................................,
numer nadwozia.................................., nr silnika ...............................................................,
o numerze rejestracyjnym.........................................
§2
Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa kupna - sprzedaży pojazdu, o którym mowa w
§1 zostanie zawarta do dnia ................... za cenę ....................................................................
(słownie: ....................................................................................................................................).
§3
1. Sprzedający oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy otrzymał na poczet zapłaty
określonej w §2 zadatek w wysokości ................................zł (słownie: ....................................
.....................................................................................................................................................)
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu
zadatek w podwójnej wysokości.
3. W przypadku niewykonania umowy przez Kupującego, Sprzedający ma prawo zachować
zadatek.
§4
Sprzedający oświadcza, że zbywany pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad i obciążeń oraz
roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie
egzekucyjne. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek
obciążenie zbywanego prawa, Sprzedający zobowiązuje się je uregulować.
§5
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.
.........................................................
Sprzedający
.................................................
Kupujący
Download
Study collections