Umowa pożyczki

advertisement
Umowa pożyczki
zawarta dnia ....................................................................w..........................................................
pomiędzy .....................................................................................................................................,
zamieszkałym w ......................................................., przy ul. ...................................................,
legitymującym się dowodem osobistym nr ...............................................................................,
zwanym dalej Pożyczkodawcą,
a
....................................................................................................................................................,
zamieszkałym w ......................................................., przy ul. ...................................................,
legitymującym się dowodem osobistym nr ...............................................................................,
zwanym dalej Pożyczkobiorcą.
§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ..........................zł
(słownie:........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................)
§2
Pożyczkobiorca potwierdza odbiór kwoty pożyczki określonej w §1.
§3
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu całej pożyczki jednorazowo w terminie
do..........................
2. Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości.........................% w
skali rocznej, naliczone za okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zwrotu
pożyczki.
3. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pożyczki, Pożyczkobiorca zapłaci
odsetki karne w wysokości .........................% w skali rocznej.
§4
Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą
obydwu Stron.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
§6
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygną właściwe sądy
powszechne.
§7
Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.
§8
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
...............................................................
Pożyczkodawca
...........................................................
Pożyczkobiorca
Download