Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach

advertisement
Zwierzęta towarzyszące przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski
na terytorium REPUBLIKI CHORWACJI,
muszą spełniać następujące
wymagania:
Psy, koty i fretki:
1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu, zgodnego
z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO
11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej
z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna
w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru
mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować
odpowiednim czytnikiem);
2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Szczepienie
uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku
pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3
miesiąca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r.
ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie
uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień
przeprowadzanych regularnie w odstępach rocznych (dawki
przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki
przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna
za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia
w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane
jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty
jego dokonania.
3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego
lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko
wściekliźnie. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania
paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady
lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania
paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach
są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl
4. W przypadku przewożenia zwierząt młodszych niż trzymiesięczne
i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, zwierze musi być
zaopatrzone w paszport oraz zaświadczenie wystawione przez
upoważnionego lekarza weterynarii, że zwierze pozostawało w miejscu
urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi być źródłem
zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne.
5. Przed wyjazdem zwierzę powinno zostać zbadane przez lekarza
weterynarii.
Badanie
kliniczne
powinno
zostać
odnotowane
w paszporcie.
Informacje dodatkowe:
Pozostałe zwierzęta towarzyszące (bezkręgowce- z wyjątkiem pszczół
i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, ptaki- z wyjątkiem
drobiu lub ssaki - gryzonie i króliki domowe)- muszą posiadać świadectwo
zdrowia potwierdzające, iż na co najmniej 24 godziny przed wyjazdem zostało
przeprowadzone badanie kliniczne, zwierzęta nie wykazywały żadnych
klinicznych objawów choroby i są zdolne do podróży.
Zwierzętom wymagającym świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne
dokumenty w zależności od gatunku.
Powyższe wymogi mają zastosowanie do przemieszczania zwierząt w celach
niehandlowych:
 do pięciu sztuk zwierząt podróżujących ze swoim właścicielem lub
osobą za nie odpowiedzialną;
 nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie;
 nie są przeznaczone do innych celów komercyjnych.
Pozostałe dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi Republiki Chorwacji
(Administracja Inspekcji Weterynaryjnej) :
www.mps.hr
Download