pismo MZ

advertisement
,I,fttynnk
i'.,"'i'i
(i!rl$'t:r:gr.u
I
( 1'l i,'iui/\
rt$|-'
:1:lrirlilt'S;iilliirt
,i,i::i -ll;r. il
NQ.'l
:'''-""-'
liti':
.r:.'j-
-
:i
'''/':P'r)
' j),,u 1q';iy'"1tt;)l,ll " ': " "'''
/,-\
'l /-.t
I'
Ministerstwo Zdrowia
0epariainent Mail<i i Dziecka
Warszawa, 01-06-2016
,5 i)
\.-r
MDl.078.15.2016.8K
Gldwnego
nigsnego
an"
Izabelct Kuc'lturtku
Pan
2iiil i{; I
Michal llnicki
Dyrektor Departamentu
Zapobiegania i Zwalczania
Zakatert i Chor6b Zaka2nych
u Ludzi
Gl6wny I nspektorat Sanltarny
Szanowny Panie Dyrektoze
Uprzejmie informujg, i2
w proceduve o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego
paedmiotem zamdwienia byla szceepionka przeciwko
bionicy, tq2cowi, katu$cowi
{bezkom6rkawa, zla2ona), Fofiomyelitis i Haemophilus influenze typu b (f w 1) dfa
dzieci rozpoczynajqcyclr szczepienie (paedwczesnie urodzonych
zpzeciwskazaniami
do szczepienia pehrokom6rkolvym
zostala wybrana oferta sanofi pasteur sp. z.o.o.
R6wnief, proceduae
o
-
a(az
dzieci
komponentem krztu$ca),
szczepionka o nazwie pentaxim.
udzielenle zarn'6wienia publicznego, kt6rego paedmiotem
zam6wienia by{a szczepionka pzeciwko pneumokokorn dla
dzieci rozpoczynaJqcych
szczepienie (w grupach ryzyka) zostala wybrana oferta GSK
Servtces sp. z.o.o. szczepionka o nazwie Synflorix,
w zwiqzku z powyhszym uprzejmie prosze o pzekazanie informacji do
stacji saniiarno
* epidemiologicznych oraz *wiadczeniodawc6w realizujqcych szczepienia ochronne
o koniecznosci stosowania tych szczeplonek
Dla dzieci,
u dzieci rozpoczynajqcych szczepienie,
u kt6rych zostalo rozpoczqte szczepienie innq szczepionka
bgdzie
zakupiony preparat kornpatybirny ze stosow an4iuz szczepionkq.
Jednoczesnie infornruiE, 12 otrzymatiGmy stanowisko pediatrycznego
Zespolu
Ekspert6w ds. Frogramu szczepiefr ochronnych, i2 w paypadku
braku szczepionki
Ministerslwo
Zjrovia
releton:
(ZZ) 094 g0 00
ul. Mioctorvd 15
e-fidil:
ka)[email protected])l
00-952 Warsz€wo
tvwwfilz.g0v.pI
z
lnfanrix+lPV+HlB firmy GSK Services sp,
zo, o,, klorq
rozpoczgto szczepienie nie ma
przeciwskazafi nrerytorycznych aby przy uodparrrianiu dzieci kontynttowac szczepienie
szczepionkq Pentaxim firmy Sanofi Pasteur sp. z o. 0,
Z powa2aniem
Dagmara Korbasiriska
dYrektor
/d
Sporzqdzil: Barbara Kwiatkowska - MDL
okumenl podpisany elektronicznie/
Download