załącznik - preliminarz kosztów WTZ

advertisement
Załącznik
do Uchwały Nr 156/44/2011
Zarządu Powiatu w Węgrowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Preliminarz kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku w 2011 roku
Źródła finansowania (w zł)
Lp.
Rodzaje kosztów
1.
Wynagrodzenia pracowników, pochodne od
wynagrodzeń
2.
Koszt
działalności
WTZ w 2011r.
PFRON
Środki własne
Powiatu
291.697,39 zł
265.597,39 zł
26 100 zł
Koszty materiałów, energii, usług materialnych i
niematerialnych
36.946,09 zł
36.946,09 zł
0 zł
3.
Koszty dowozu uczestników i eksploatacji
samochodu
36.645,47 zł
21 645,47 zł
15 000 zł
4.
Koszty szkoleń pracowników
1.354,00 zł
1.354,00 zł
0 zł
5.
Koszty ubezpieczeń uczestników warsztatu
604,00 zł
604,00 zł
0 zł
6.
Koszty ubezpieczenia mienia warsztatu i samochodu
3 397,00 zł
3 397,00 zł
0 zł
7.
Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników
warsztatu
7.107,17 zł
7.107,17 zł
0 zł
24.531,91
24.531,91 zł
0 zł
8.
Koszty materiałów do terapii zajęciowej
(w tym w prac. gospodarstwa domowego)
9.
Koszty związane z treningiem ekonomicznym
6.589,50 zł
6.589,50 zł
0 zł
10.
Koszty wymiany zużytego wyposażenia lub zakup
dodatkowego wyposażenia
2.127,47 zł
2.127,47 zł
0 zł
RAZEM
411 000 zł
369 900 zł
Całkowity koszt działalności WTZ w Jaworku w 2011 r. Wynosi – 411 000,00 zł.
w tym:
 środki PFRON stanowią 90% kosztów działalności WTZ
 środki własne Powiatu stanowią 10% kosztów działalności WTZ
41 100 zł
Download