Polska ratuje Europę. Wiedeń 1683

advertisement
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Polska ratuje Europ
. Wiede
1683
12 wrze nia Roku Pa skiego 1683 sprzymierzone wojska Rzeczypospolitej, Arcyksi stwa
Austrii Monarchii Habsburgów i wi tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
rozgromiły armi tureck oblegaj c Wiede .
Jan Matejko, Jan III Sobieski wysyła wiadomo
/Wikimedia Commons
o zwyci
stwie papie
owi Innocentemu XI
Jan III Sobieski, którego pomnik przeniesiony ze Lwowa stoi dumnie na Targu Drzewnym
skierował ówczesn nasz pot g ku stolicy Austrii. Chciał rozbi islam u bram Wiednia i
przypiecz towa nasz czarnomorski kierunek zainteresowa geopolitycznych. Nie skorzystał z
ofert kalifatu by zawrze pokój wieczysty i podzieli si panowaniem nad ówczesnym wiatem.
Sto lat pó niej Rzeczpospolita Obojga Narodów znikn ła z map, m.in. za spraw Austrii.
Nim do tego dramatu doszło Rzeczpospolita zadała jedn z najbardziej dotkliwych kl sk
Imperium Osma skiemu. Sułtani tureccy po kl sce pod Wiedniem przeszli do defensywy.
Zastopowana została wielowiekowa ekspansja Turków osma skich i ich d
enie do
przeniesienia islamu w gł b kontynentu europejskiego. Zatrzymali si na linii Dunaju, któr
osi gn li w 1526 roku po kl sce W gier w bitwie pod Mohaczem.
Kryzys emigracyjny spowodowany nieko cz cym si konfliktem na Bliskim Wschodzie,
nieudan arabsk Wiosn Ludów oraz polityk otwartych granic wbrew wszelkim zasadom i
traktatowym postanowieniom prowadzona przez kanclerz Niemiec to kolejna odsłona konfliktu
cywilizacji, zapocz tkowanego zaj ciem przez Maurów Półwyspu Iberyjskiego i mudn
rekonkwist . Walka chrze cijan o wyparcie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego trwała siedem
wieków i zako czyła si w XV wieku za czasów
Ferdynanda II Katolickiego i jego mał onki
Izabeli Katolickiej.
1/2
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Imperium Osma skie przez wieki opierało swoj pot g na podbojach, W XVI wieku Turcy
rozpocz li podbój Bałkanów, W gier, ksi stwa Siedmiogrodu. W roku 1672 zaj li Podole, a
kozacki hetman Piotr Doroszenko uznał ich zwierzchnictwo.
W 1683 roku Turcy osma scy wyruszyli w kierunku Wiednia. Na drodze janczarom i spahisom
stan ła najpi kniejsza i najskuteczniejsza jazda wiata. Husaria.
Jej szar a u wiadamia geniusz wojenny tego przedsi wzi cia. Jego warto
bojow . Mieli
wówczas najwy szej klasy dowódców i ołnierzy, a doskonali wodzowie prowadzili w bój
doskonale przygotowanych towarzyszy husarskich. Warto
bojow husarza mo na dzisiaj
porówna do wozu bojowego.
Pod Wiedniem wojska polsko-habsburskie pod wodz królaJana III Sobieskiego pokonały
armi Imperium Osma skiego, dowodzon przez wezyra
Kara Mustaf .
my
Rozbita 12 wrze nia 1683 roku pod Wiedniem pot ga otoma ska to było 100 tysi cy bitnych,
zaprawionych w boju wojowników, armia dowodzona przez wielkiego wezyra Kara Mustaf .
Turcy 16 lipca otoczyli Wiede , który był przygotowan do obrony. W twierdzy stacjonowała
11-tysi czna załoga wsparta 5 tysi cami ze stra y miejskiej. Siłami wojskowymi dowodził
gen.
Ernst Starhemberg, a obron cywiln Zdenek Kaplii.
Po przej ciu przez l sk, Morawy i Czechy wojska polskie poł czyły si
oddziałami austriackimi i niemieckimi. Dowództwo nad 67-tysi czn armi
nad Dunajem z
obj ł Jan III Sobieski.
12 wrze nia rano zacz ła si bitwa. Przekonani o swojej przewadze, słabo ufortyfikowani Turcy
odpierali atak austriacko-niemiecki wzdłu Dunaju, pozostawiaj c odsłoni ty teren od strony
Lasu Wiede skiego.
Sobieski najpierw wysłał z rozpoznaniem chor giew husarii, która wszcz ła popłoch w
szeregach wroga i wycofuj c si poci gn ła za sob wi kszo
tureckiej kawalerii - wprost pod
ogie polskich armat. Brawurowy atak husarii spowodował bezładny odwrót i ucieczk wojsk
tureckich oraz Tatarów. Wojska zaj ły obóz nieprzyjaciela.
W bitwie poległo ok. 10 tysi cy Turków i ich janczarów. Oddziały pod wodz króla polskiego
straciły 1,5 tys. zabitych. Kl ska wiede ska zako czyła okres zwyci stw Imperium
Osma skiego.
Cesarz Leopold I zło ył Janowi III Sobieskiemu dzi kczynny hołd pod murami stolicy, ale to
Leopold I wjechał do miasta na czele wojsk i jest w wielu krajach uznawany za wybawc .
Wiktoria Wiede
ska była jednym z ostatnich wielkich zwyci
stw Rzeczypospolitej.
Artur S. Górski
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download