Document

advertisement
Toruń, 27 października 2010 roku
Szanowna Pani
Pani
ElŜbieta Radziszewska
Pełnomocniczka Rządu do Spraw
Równego Traktowania
Szanowna Pani,
w nawiązaniu do wczorajszej pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej na zapytanie eurodeputowanych
Michaela Cashmana oraz Raüla Romeva i Rueda (jak w załączeniu) Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów,
Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia RóŜnorodności” wzywa Panią do
publicznego odwołania nieprawdziwych stwierdzeń nt. moŜliwości odmowy zatrudnienia ujawnionych osób
homoseksualnych przez kościół albo inną organizację publiczną bądź prywatną, których etyka opiera się na
religii lub przekonaniach (w tym szkołę katolicką).
Stowarzyszenie „Pracownia RóŜnorodności” przypomina, Ŝe pierwszej nieprawdziwej wypowiedzi w
tym zakresie udzieliła Pani w wywiadzie „Misja ElŜbieta” dla „Gościa Niedzielnego” (numer 36/2010 z
12 września 2010 roku). Na pytanie: Zdeklarowana lesbijka nie dostaje pracy w szkole katolickiej, z uwagi na
swoje preferencje. Szkoła zostanie pozwana do sądu? odpowiedziała Pani: Oczywiście nie! I właśnie nowa
ustawa precyzuje takie sytuacje (wcześniej nie było to uregulowane). Szkoły katolickie czy wyznaniowe mogą
się kierować własnymi wartościami i zasadami, i mają prawo odmówić pracy takiej osobie. Pytanie zadane
zostało w kontekście pilotowanych przez Panią prac nad projektem ustawy o wdroŜeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ustawa ta ma wdroŜyć m.in. dyrektywę Rady 2000/78/WE
z 27 listopada 2000 roku ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie
zatrudnienia i pracy. Pani wypowiedź dla „Gościa Niedzielnego”, podtrzymana przez Panią w programie
„Dzień dobry TVN” (emisja 21 września 2010 roku), nawiązywała do art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE, była
jednak sprzeczna z brzmieniem tego przepisu oraz jego interpretacją dokonaną wczoraj przez Komisję
Europejską.
Jak jasno wynika z brzmienia art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE oraz z załączonego stanowiska
Komisji Europejskiej, jedynymi przyczynami umoŜliwiającymi kościołom albo innym organizacjom
publicznym bądź prywatnym, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach (w tym szkołom
katolickim) odmowę zatrudnienia są religia lub przekonania zatrudnianej osoby - i to wyłącznie wówczas,
gdy religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy,
uwzględniający etykę organizacji. Jak wyraźnie stwierdza art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE, przesłanki
religii lub przekonań nie mogą być usprawiedliwieniem dla dyskryminacji, u podstaw której leŜą inne
przyczyny.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, Ŝe orientacja seksualna nie jest ani religią ani przekonaniami.
KaŜda orientacja seksualna jest naturalną, niezaleŜną od czyjejkolwiek woli, biologiczną cechą danej osoby,
taką jak wzrost, leworęczność czy kolor oczu. Inaczej niŜ światopoglądu (religii lub przekonań) orientacji
seksualnej nie moŜna wybrać ani zmienić. Potwierdzają to ustalenia psychiatrii, psychologii i seksuologii,
zawarte w wielokrotnie powtarzanych stanowiskach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego czy Polskiego Towarzystwa
Seksuologicznego.
Jak z powyŜszego wynika, Pani stwierdzenia z w/w wywiadu i wystąpienia telewizyjnego nie znajdują
oparcia w przepisach Unii Europejskiej. Dodać naleŜy, Ŝe fałszywe wyobraŜenia na temat
nieheteroseksualnych orientacji seksualnych (w tym pogląd, Ŝe homoseksualność jest wyrazem lub źródłem
jakichkolwiek przekonań) nie przystoją Pełnomocniczce Rządu do Spraw Równego Traktowania.
Oczekując Pani odpowiedzi na niniejsze wezwanie pozostaję
z powaŜaniem
/ - / Przemysław Szczepłocki
Do wiadomości:
Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.
Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia RóŜnorodności”
ul. Jana Mohna 50H/8 | 87-100 Toruń, Polska | www.spr.org.pl | KRS: 0000333869 | Regon: 340629772 | NIP: 956-226-35-60
Download