Pierwsza zasada termodynamiki Energią wewnętrzną

advertisement
Pierwsza zasada termodynamiki
Energią wewnętrzną danego układu U nazywamy sumę wszystkich energii wszystkich
drobin wchodzących w skład danego układu.
Energia wewnętrzna układu U zależy od ilości drobin N wchodzących w skład danego układu
i temperatury T układu:
U = f (N , T )
Pierwsza zasada termodynamiki: Zmiana energii wewnętrznej ∆U układu fizycznego jest
równa sumie ciepła Q dostarczonego układowi i pracy W nad układem wykonanej:
∆U = ±Q ± W
Ciepło i praca to dwie formy wymiany energii pomiędzy układami fizycznymi.
Skala temperatury Kelwina: 00 C = 2730 K i 00 K = −2730 C np. 250 C = 2980 K
Download