wzór umowy sprzedaży samochodu Opel

advertisement
UMOWA SPRZEDAśY
zawarta w Kielcach dnia ................................................... pomiędzy Filharmonią
Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach, Plac Moniuszki 2B NIP 657-04-64-739,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………….
"Sprzedającym"
a
.................................................................................................................. zamieszkałym
w .......................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................................................
wydanym przez .................................................................................................................
zwanym dalej "Kupującym"
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaŜ samochodu osobowego
marki – Opel Astra III 1.7 CDTI
Nr indentyfikacyjny VIN W0L0AHL3552221808
rejestracyjny TK 71496
rok produkcji 2005
§2
Sprzedający oświadcza, Ŝe pojazd będący w przedmiotem umowy stanowi jego
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, Ŝe nie toczy się Ŝadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, Ŝe nie stanowi on równieŜ
przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę ………………………… zł.
(słownie : ……………………………………………………………………… złotych)
§4
Sprzedający przenosi na Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 za cenę
określoną w § 3 niniejszej umowy.
§5
Kupujący oświadcza, Ŝe stan techniczny pojazdu wymienionego w § 1 jest mu znany.
§6
Strony ustaliły, Ŝe wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji niniejszej
umowy, w szczególności koszty opłaty skarbowej, obciąŜają Kupującego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane będą przepisu kodeksu
cywilnego.
§ 18
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla kaŜdej ze stron.
…………………………………..
SPRZEDAJĄCY
…………………………………
KUPUJACY
Download