ULOTKA DLA PACJENTA

advertisement
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
RIVANOL 0,1%, 1 mg/g, płyn na skórę
(Ethacridini lactas)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe
objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie. Patrz punkt 4
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.
Spis treści ulotki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%
Jak stosować lek Rivanol 0,1%
Możliwe działania niepożądane
Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%
Zawartość opakowania i inne informacje
1.
Co to jest lek Rivanol 0,1% i w jakim celu się go stosuje
Lek Rivanol 0,1% ma postać płynu do stosowania na skórę. Rivanol 0,1% zawiera substancją
czynną etakrydyny mleczan, należącą do grupy barwników akrydynowych o działaniu
przeciwbakteryjnym. Etakrydyny mleczan działa na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie
Gram-dodatnie.
Wskazania
Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rivanol 0,1%
Kiedy nie stosować leku Rivanol 0,1%:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub barwniki akrydynowe,
- doustnie,
- do oczu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczciem przyjmowania Rivanolu 0,1% należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.
Nie stosować leku długotrwale, gdyż może on spowodować odczyny alergiczne.
Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.
Unikać kontaktu leku z odzieżą.
Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.
Lek Rivanol 0,1% a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Ze względu na ryzyko unieczynnienia leku, nie należy stosować go jednocześnie ze środkami
o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina),
substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu,
kwasu salicylowego, chlorku sodu.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Brak danych dotyczących stosowania w okresie ciąży i karmienie piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W przypadku prawidłowego stosowania leku nie stwierdzono wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
3.
Jak stosować lek Rivanol 0,1%
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów,
przymoczek i płukań.
Stosowanie u dzieci
Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Rivanol 0,1% jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rivanol 0,1%
Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, w przypadku stosowania zgodnie ze
wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.
Pominięcia zastosowania leku Rivanol 0,1%
W przypadku pominięcia zastosowania leku Rivanol 0,1%, należy kontynuować leczenie
stosując lek Rivanol 0,1% jak zwykle, zgodnie z zaleceniami.
Jeśli lek został omyłkowo spożyty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
4.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Długotrwałe stosowanie leku może spowodować odczyny alergiczne.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub
pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,
e-mail: [email protected]
Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5.
Jak przechowywać lek Rivanol 0,1%
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 30 dni.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.
6.
Inne informacje
Co zawiera lek Rivanol 0,1%
Substancją czynną leku jest etakrydyny mleczan.
1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu.
Pozostały składnik leku to: woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Rivanol 0,1% i co zawiera opakowanie
Lek ma postać zółtego płynu na skórę.
Dostępne opakowania
Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką, zawierająca po 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g,
500 g, 1000 g leku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe
„PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j., Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło
n/Notecią
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Download