korekta

advertisement
Załącznik nr 2
pieczęć wnioskodawcy
KOREKTA ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO ZADANIA
dotycząca otwartego konkursu ofert:
Tytuł zadania:
skorygowany całkowity koszt zadania (w zł.)
…………………………….
w tym wysokość udzielonej dotacji
…………………………….
w tym wysokość środków własnych i z innych źródeł (w zł.) …………………………….
I
II
Koszty
merytoryczne po
stronie …(nazwa
Oferenta:
1) .……..
2) ……..
Koszty obsługi
zadania
publicznego,
w tym koszty
administracyjne
po stronie
…(nazwa
Oferenta) :
III
1) .……..
2) ……..
Inne koszty,
w tym koszty
wyposażenia
i promocji po
stronie … (nazwa
Oferenta):
1) ……..
2) ……..
IV
Ogółem:
Koszt
całkowity
(w zł)
Rodzaj miary
Ilość jednostek
Lp. Rodzaj kosztów
Koszt jednostkowy (w zł)
1. Skorygowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(w zł)
z tego z finansowych
środków własnych, środków
z innych źródeł , w tym wpłat
i opłat adresatów zadania
publicznego (w zł)
Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego,
w tym pracy społecznej
członków
i świadczeń wolontariuszy
(w zł)
2. Skorygowany kosztorys ze względu na źródła finansowania zadania publicznego
1
2
3
Udzielona kwota dotacji
……… zł
……..%
……… zł
……..%
……… zł
……..%
……… zł
……..%
……… zł
……..%
……… zł
……..%
……… zł
……..%
……… zł
100%
Środki finansowe własne
Środki finansowe z innych źródeł ogółem
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)
3.3 pozostałe
4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)
5
Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)
3. Skorygowany harmonogram rzeczowy zadania:
Termin/okresy realizacji
poszczególnych działań
Nazwa działań/rodzaj prac
4. Dokonane zmiany w zakresie merytorycznym zadania:
Liczbowe określenie skali
działań
5. Inne ewentualne zmiany (termin, konto, osoby uprawnione):
…………………………
……………………………………………...
miejsce i data sporządzenia korekty
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych ze strony wnioskodawcy*
* w przypadku braku pieczęci imiennych, należy złożyć czytelny podpis oraz wpisać funkcję pełnioną w organizacji
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards