zlecenie badań diagnostycznych - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

advertisement
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Zakład Mikrobiologii
Pracownia Diagnostyki Molekularnej
i Immunodiagnostyki
31-501 Kraków, ul. Śniadeckich 6
tel.: 12 424 72-31, tel./fax: 12 424 75-80
Załącznik nr 4 do P-ZM-O-01
Wydanie nr 01 z dnia 09.07.2012 r.
MIEJSCE NA
KOD KRESKOWY
kod: 000000018583/50
http://www.su.krakow.pl/zaklad-mikrobiologii-krakow
ZLECENIE BADAŃ MOLEKULARNYCH *
NR BADANIA: (wypełnia Zakład Mikrobiologii SU)
DANE JEDNOSTKI ZLECAJĄCEJ / ODBIORCA WYNIKU:
DANE PACJENTA:
(pieczęć)
Nazwisko:
Nr ośrodka kosztów: ......................................................................
Imię:
Telefon: .............................. Data zlecenia: .................................
PESEL /
ID pacjenta:
DANE LEKARZA ZLECAJĄCEGO BADANIE:
Data urodzenia: ................................................. Płeć:
K
M
Adres: ............................................................................................
Pieczęć i podpis lekarza: ...............................................................
Seria i nr dok. tożsamości: ............................................................
Krew na EDTA
Wymaz z krtani
Płyn mózgowo-rdzeniowy
MATERIAŁ POBRANY DO BADANIA:
Krew na cytrynian
Aspirat z tchawicy
Wymaz z szyjki macicy
Krew na skrzep
BAL
Wydzielina z cewki mocz.
Data: ....................... godzina: ..................
Krew pępowinowa
Plwocina
Płyn owodniowy
UWAGI: ....................................................
Wymaz z nosogardła
Popłuczyny oskrzelowe
Mocz
....................................................................
Wymaz z nosa
Płyn opłucnowy
Kał
Wymaz z gardła
Wydziel. z drzewa oskrzel.
Inny ...................................
....................................................................
HBV DNA - jakościowo + ilościowo
HBV DNA - lekooporność (entecavir, lamivudyna, emtricitabina,
adefovir, telbivudyna)
HCV RNA - jakościowo
HCV RNA - ilościowo
HCV RNA - genotypowanie (1-6) /subtypowanie
HIV-1 RNA - jakościowo + ilościowo
DNA allelu HLA-B*5701
CMV DNA - jakościowo + ilościowo
EBV DNA - jakościowo + ilościowo
Herpes Simplex Virus typ 1 i 2 (HSV) DNA - jakościowo
Parvovirus B19 DNA
Grypa typu A/ subtyp H1N1/v RNA
Grypa typu B RNA – jakościowo + ilościowo
Paragrypa typ 1 i 2 RNA
Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA
Human Papilloma Virus (HPV) DNA - genotypowanie
Transkrypty mRNA E6/E7 HPV typ 16, 18, 31, 33, 45
Bakterie Gram (+) , Gram (–) DNA - diagnostyka sepsy
Chlamydia trachomatis DNA - jakościowo
Chlamydophila pneumoniae DNA - ilościowo
DNA toksyn A, B Clostridium difficile - jakościowo
Haemophilus influenzae typ b DNA - ilościowo
Legionella pneumophila DNA - jakościowo
Legionella spp. DNA - ilościowo
Mycoplasma pneumoniae DNA - ilościowo
Neisseria meningitidis serogrupy A,B,C,W135,Y DNA - jakościowo
Neisseria gonorrhoeae DNA - jakościowo
Streptococcus pneumoniae DNA - jakościowo
Candida spp., Aspergillus fumigatus DNA - diagnostyka sepsy
Pneumocystis jiroveci DNA - jakościowo
Pneumocystis jiroveci DNA - ilościowo
Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae DNA - jakościowo
Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae DNA - ilościowo
Toxoplasma gondii DNA - jakościowo
Inne ...............................................................................................
ISTOTNE DANE KLINICZNE / STWIERDZANE NIEZGODNOŚCI:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
DANE OSOBY POBIERAJĄCEJ MATERIAŁ:
Imię i nazwisko ........................................................................................................................................................................................................
PRZYJĘCIE MATERIAŁU (wypełnia Zakład Mikrobiologii SU)
Data: .................................... godzina: ..................... Osoba przyjmująca materiał: .............................................................................................
* Na jednym formularzu można zlecić więcej niż jedno badanie
Download