Instytut Farmakologii PAN

advertisement
Masz licencjat. I co
dalej...?
INSTYTUT
FARMAKOLOGI
I
PAN
MGR JOANNA SOWA
ZAKŁAD FIZJOLOGII
I N S T Y T U T FA R M A K O L O G I I
PA N
j . s o wa @ i f - p a n . k r a k o w. p l
INSTYTUT
FARMAKOLOGII
PAN
Zakłady i
pracownie
• Zakład Badań Nowych Leków
Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów
Poznawczych
• Zakład Biochemii Mózgu
• Zakład Chemii Leków
• Zakład Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków
• Zakład Farmakologii
Pracownia Farmakologii Behawioralnej
Pracownia Farmakologii Biochemicznej
Pracownia Farmakologii i Biostruktury Mózgu
Pracownia Farmakologii Uzależnień
• Zakład Farmakologii Bólu
Laboratorium Patofizjologii Bólu
• Zakład Fitochemii
Ogród Roślin Leczniczych
• Zakład Fizjologii
• Zakład Neurobiologii
Pracownia Neurobiologii Pierwiastków
Śladowych
• Zakład Neurochemii
• Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej
Pracownia Immunoendokrynologii
• Zakład Neurofarmakologii Molekularnej
Pracownia Modeli Transgenicznych
• Zakład Neuro- i Psychofarmakologii
Tematyka badań
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGIA
• Depresja
• Schizofrenia
• Uzależnienia
• Zaburzenia lękowe
• Choroba Parkinsona
• Projektowanie i synteza nowych
leków
• Ból
Stosowane metody:
•
•
•
•
Behawioralne
Elektrofizjologiczne
Neurochemiczne
Techniki biologii molekularnej
Możliwości
współpracy
• praktyki studenckie
• wolontariat
• współpraca przy projektach badawczych
• studia doktoranckie – nabór : wrzesień 2015
Zakład Fizjologii
• Metody elektrofizjologiczne:
◦ whole-cell patch clamp
◦ rejestracje zewnątrzkomórkowe in vitro
• Modele stresu:
◦ stres unieruchomienia
◦ stres przegęszczenia
• Metody biochemiczne:
◦ elektroforeza
◦ western blot
◦ ELISA
Jak do nas trafić?
IF PAN
• Strona internetowa Instytutu Farmakologii
http://www.if-pan.krakow.pl
• ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
Kampus UJ
Download