Wypowiedzenie OC nowonabywcy

advertisement
..................................., dnia ............... 20.....r.
..........................................................
(imię i nazwisko nabywcy pojazdu)
TUiR WARTA S.A.
ul. Zabrska 10
40-083 Katowice
ul. ............................................/.........
..........................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
.......................................................
(PESEL, REGON -obowiązkowo)
WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA – nowonabywcy pojazdu
Niniejszym
wypowiadam
umowę
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
posiadaczy
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) dotyczącą
pojazdu marki ................................ o nr rejestracyjnym ............................. zakupionego* dnia
........................ wraz z polisą ubezpieczeniową nr ........................................... obowiązującą od
............................ do ..............................
...............................................................................................
(imię i nazwisko dotychczasowego posiadacza pojazdu)
ul. ............................................................................../.........
.......................................................................
podpis nowonabywcy pojazdu
...........................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
........................................................
data wpływu i pieczątka z nazwą agenta WARTY
/obowiązkowo w przypadku jednostek terenowych/
*Obowiązkowy załącznik do ww. wypowiedzenia stanowi kserokopia umowy kupna-sprzedaży lub
faktury sprzedaży pojazdu
potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia – nowonabywcy pojazdu
– odcinek dla KLIENTA
Potwierdzam
przyjęcie
wypowiedzenia
umowy
ubezpieczenia
OC
–
polisa
nr
............................................... obowiązującą od ...................... do ............................. dotycząca pojazdu
marki ................................ o nr rejestracyjnym ............................. zakupionego dnia ........................
................................................................
(imię i nazwisko nabywcy pojazdu)
ul. ..................................................../.........
............................................................
data i podpis nowonabywcy pojazdu
..................................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
................................................................
(PESEL, REGON -obowiązkowo)
......................................................
data wpływu i pieczątka z nazwą agenta WARTY
/obowiązkowo/
Podstawa prawna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124.1152 z późn. zm.) - NABYWCA POJAZDU ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC
posiadacza pojazdu mechanicznego na piśmie, umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.
Art. 31. 1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i
obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została
zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.
Art.18.3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4
pkt 1–3, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
Download