wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

advertisement
.....................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
(miejscowość, data)
(numer REGON-EKD)
Umowa o pracę na czas zastępstwa
zawarta w dniu
w
1.
pomiędzy:
z siedzibą w
, zwanym dalej Pracodawcą,
a
zamieszkałym
2.
, zwanym
dalej Pracownikiem.
w
Na podstawie art. 25 §1 zd. 2 Kodeksu pracy strony zgodnie ustalają:
, której
1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na zastępstwo Pani
udzielono urlopu bezpłatnego na okres od
do
2. Pracownik będzie zatrudniony na stanowisku
3. Do obowiązków Pracownika należy:
4. Pracownik będzie wykonywał pracę w
(miejsce wykonywania pracy).
5. Pracownik zostaje zatrudniony w wymiarze
etatu.
6. Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości
brutto
miesięcznie (słownie:
)
7. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym
wypowiedzeniem.
8. Pracownik jest zobowiązany stawić się do pracy w dniu
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
............................................
podpis Pracodawcy
...........................................
podpis Pracownika
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards