Planimetria – geometria trójkąta

advertisement
Planimetria – geometria trójkąta
Informacja wstępna
Poniżej zostały zamieszczone zadania powtórzeniowe dotyczące trójkątów w ujęciu
planimetrii i geometrii analitycznej.
Zadania oznaczone (*) przeznaczone są dla grupy uczniów zdających matematyką w zakresie
rozszerzonym, pozostałe dla uczniów zdających matematykę w zakresie podstawowym.
Każdy uczeń ma przygotować na kolejne lekcje po trzy zadania (dowolnie wybrane) i
przedstawić ich rozwiązanie w trakcie lekcji:
 uczniowie zdający matematyką rozszerzoną: 2 zadania oznaczone (*) oraz jedno z
podstawy programowej;
 uczniowie zdający matematykę podstawową: 3 zadania z podstawy.
Zestaw zadań:
Zadanie 1
W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 12, a cosinus jednego z kątów
2
ostrych wynosi . Oblicz wysokość opuszczoną na przeciwprostokątną.
3
Zadanie 2
W trójkącie prostokątnym ABC na boku AB obrano punkt D oddalony od punktu A o 6 i od
punktu B o 4. Przez punkt D poprowadzono prostą równoległą do boku AC, przecinającą bok
BC w punkcie E. Oblicz długość odcina DE jeśli AC = 12.
Zadanie 3 (*)
W trójkącie o polu
1
ab dwa boki mają długość a i b. Znajdź długość trzeciego boku.
4
Zadanie 4 (*)
W trójkącie ABC są dane: AC  10; BC  10 2. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie
ma długość: R = 10. Oblicz miarę kąta ACB.
Zadanie 5 (*)
Boki trójkąta ABC są równe a, b, c. Oblicz długość środkowej poprowadzonej z wierzchołka
A do boku a.
Zadanie 6
W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość a . Kąt ostry przy tym boku
ma miarę a. Wykaż, że sin a + cos a > 1
Zadanie 7 (*)
3
Dany jest trójkąt o bokach długości 1; ;2. Oblicz cosinus i sinus kąta leżącego naprzeciw
2
najkrótszego boku tego trójkąta.
Zadanie 8 (*)
W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długości: BC = 9 , CA = 12 . Na boku
AB wybrano punkt D tak, że odcinki BC i CD mają równe długości. Oblicz długość odcinka
AD .
Zadanie 9
Państwo Nowakowie przeznaczyli 26000 zł na zakup działki. Do jednej z ofert dołączono
rysunek dwóch przylegających do siebie działek w skali 1:1000. Jeden metr kwadratowy
gruntu w tej ofercie kosztuje 35 zł. Oblicz, czy przeznaczona przez państwa Nowaków kwota
wystarczy na zakup działki P2, jeśli: AE  5cm, EC  13cm, BC  6,5cm i kąty przy
wierzchołkach A i D są proste.
E
P1
D
P2
A
B
C
Zadanie 10 (*)
Obiekty A i B leżą po dwóch stronach jeziora. W terenie dokonano pomiarów odpowiednich
kątów i ich wyniki przedstawiono na rysunku. Odległość między obiektami B i C jest równa
400 m. Oblicz odległość w linii prostej między obiektami A i B i podaj wynik, zaokrąglając
go do jednego metra
Zadanie 11
Korzystając z danych przedstawionych na rysunku, oblicz wartość wyrażenia:
AB  tg 2   5 sin   ctg  1  cos 2  .
B

6

C
A
8
Zadanie 12
Miara jednego z kątów ostrych w trójkącie prostokątnym jest równa α.
a) Uzasadnij, że spełniona jest nierówność sinα − tgα < 0 .
2 2
b) Dla sin  
oblicz wartość wyrażenia cos 3   cos   sin 2  .
3
Zadanie 13
Trójkąty ABC i CDE są równoboczne. Punkty A, C i E leżą na jednej prostej. Punkty K, L i M
są środkami odcinków AC, CE i BD (zobacz rysunek). Wykaż, że punkty K, L i M są
wierzchołkami trójkąta równobocznego.
Zadanie 14
Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm2 . Jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od
drugiej. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.
Zadanie 15
Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na poniższym rysunku
(w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że AD = BE .
C
E
D
A
B
Zadanie 16 (*)
Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 8 oraz <BAC = 30° . Oblicz długość
środkowej AD tego trójkąta.
Zadanie 17
W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów A i B. Dwusieczne te przecinają się w
punkcie P. Uzasadnij, że kąt APB jest rozwarty.
Zadanie 18 (*)
Dany jest prostokąt ABCD, w którym AB  a, BC  b  a  b. Odcinek AE jest wysokością
trójkąta DAB opuszczoną na jego bok BD. Wyraź pole trójkąta AED za pomocą a i b.
Zadanie 19
W trójkącie równoramiennym ABC dane są: AB = BC = 6 i <ACB = 300 (zobacz rysunek).
Oblicz wysokość AD trójkąta opuszczoną z wierzchołka A na bok BC.
Zadanie 20
Dany jest równoległobok ABCD. Na przedłużeniu przekątnej AC wybrano punkt E tak, że
1
CE  AC (zobacz rysunek). Uzasadnij, że pole równoległoboku ABCD jest cztery razy
2
większe od pola trójkąta DCE.
Zadanie 21 (*)
Bok kwadratu ABCD ma długość 1. Na bokach BC i CD wybrano odpowiednio punkty E i F
umieszczone tak, by |CE |= 2 DF . Oblicz wartość
x = | DF | , dla której pole trójkąta AEF jest najmniejsze
Zadanie 22
Okrąg wpisany w trójkąt prostokątny ABC jest styczny do przeciwprostokątnej w punkcie K .
Wiadomo, że AK  4 KB  6 j. Oblicz promień tego okręgu.
Zadanie 23
Dany jest romb, którego kąt ostry ma miarę 45°, a jego pole jest równe 50 2 . Oblicz
wysokość tego rombu.
Zadanie 24 (*)
W czworokącie ABCD dane są długości boków: AB = 24 , CD =15 , AD = 7 . Ponadto kąty
DAB oraz BCD są proste. Oblicz pole tego czworokąta oraz długości jego przekątnych.
Zadanie 25 (*)
Dwa okręgi o środkach A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest jednocześnie styczny
do ramion tego samego kąta prostego (patrz rysunek). Udowodnij, że stosunek promienia
większego z tych okręgów do promienia mniejszego jest równy 3  2 2.
Zadanie 26 (M)
W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt
równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.
Zadanie 27
Dany jest czworokąt ABCD, w którym AB || CD . Na boku BC wybrano taki punkt E, że EC =
CD i EB = BA . Wykaż, że kąt AED jest prosty.
Zadanie 28 (*)
Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD zbudowano kwadraty CDEF i BCGH (zobacz
rysunek). Udowodnij, że AC = FG .
E
F
D
C
G
A
B
H
Zadanie 29 (*)
Dany jest czworokąt wypukły ABCD niebędący równoległobokiem. Punkty M, N są
odpowiednio środkami boków AB i CD. Punkty P, Q są odpowiednio środkami przekątnych
AC i BD. Uzasadnij, że MQ PN .
Zadanie 30
Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens jego kąta ostrego jest
równy 3. Oblicz pole tego trapezu.
Zadanie 31 (*)
Trapez równoramienny ABCD o podstawach AB i CD jest opisany na okręgu o promieniu r.
Wykaż, że 4r 2  AB  CD .
Zadanie 32
Maszt telekomunikacyjny rzuca cień, który jest 2 razy krótszy niż wysokość masztu. Oblicz
cosinus kąta, pod jakim padają promienie słoneczne.
Zadanie 33 (*)
W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku B jest ostry, długość promienia okręgu opisanego na
tym trójkącie jest równa 5 oraz AC  6, AB  10. Na boku BC wybrano taki punkt K, że
BK  2. Oblicz długość odcinka AK.
Zadanie 34
Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest dłuższa od jednej przyprostokątnej o 1 cm i
od drugiej przyprostokątnej o 32 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta.
Zadanie 35
Uzasadnij, że przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest średnicą okręgu na nim
opisanego.
Zadanie 36 (*)
Kąty w trójkącie mają miary: α; 2α; 4α. Wykaż, że długości boków a, b, c tego trójkąta
1
1
1
spełniają równość:  −  −  = 0
Zadanie 37
Kąt CAB trójkąta prostokątnego ACB ma
miarę 300. Pole kwadratu DEFG,
wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek),
jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ACB.
Zadanie 38 (*)
Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o środku S. Kąty wewnętrzne CAB, ABC i BCA tego
trójkąta są równe, odpowiednio, α; 2α; 4α Wykaż, że trójkąt ABC jest rozwartokątny, i
udowodnij, że miary wypukłych kątów środkowych ASB, ASC i BSC tworzą w podanej
kolejności ciąg arytmetyczny.
Zadanie 39
Na trójkącie o bokach
7 ; 8 ; 15 opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
Zadanie 40 (*)
Punkty M i L leżą odpowiednio na bokach AB i AC trójkąta ABC, przy czym zachodzą
równości: MB  2  AM oraz LC  3  AL . Punkt S jest punktem przecięcia odcinków BL
i CM. Punkt K jest punktem przecięcia prostej AS z odcinkiem BC (zobacz rysunek).
Pole trójkąta ABC jest równe 600. Oblicz pola trójkątów: AMS, ALS, BMS i CLS.
Zadanie 41
W trójkącie prostokątnym, w którym przyprostokątne mają długości 2 i 4, jeden z kątów
ostrych ma miarę  . Oblicz sin   cos.
Zadanie 42
Na zewnętrz trójkąta prostokątnego ABC,
w którym  ACB  900 oraz
AC  5, BC  12 zbudowano kwadrat
ACDE (zobacz rysunek). Punkt H leży na
prostej AB i kąt  EHA  90 0 . Oblicz pole
trójkąta HAE.
Zadanie 43
Punkt D leży na boku BC trójkąta
równoramiennego ABC, w którym
AC  BC . Odcinek AD dzieli trójkąt ABC
na dwa trójkąty równoramienne w taki sposób,
że AD  CD oraz AB  BD (zobacz
rysunek). Udowodnij, że
 ADC  5   ACD .
Zadanie 44 (*)
Dany jest trójkąt ABC i prosta k styczna w punkcie A do okręgu opisanego na tym trójkącie.
Prosta BC przecina prostą k w punkcie P. Długości odcinków AC, BC, PB zostały podane na
rysunku.
Oblicz długość odcinka AB. Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku
rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku.
Zadanie 45 (M)
Dany jest trójkąt ABC, w którym || > ||. Na bokach AC i BC tego trójkąta obrano
odpowiednio takie punkty D i E, że zachodzi równość || = ||. Proste AB i DE
przecinają się w punkcie F (zobacz rysunek). Wykaż, że |< | = |< | − 2 ∙ |< |.
Zadanie 46
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych AC, BC, takich, że || = 6; || = 8.
Okrąg o środku C i promieniu  = || przecina przeciwprostokątną AB w punkcie P.
Wyznacz długość odcinka BP.
Zadanie 47
Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym ABC. Kąt ACS jest trzy razy
większy od kąta BAS, a kąt CBS jest dwa razy większy od kąta BAS. Oblicz kąty trójkąta
ABC.
C
S
B
A
Zadanie 48 (*)
Dany jest trójkąt ABC, w którym AC  17 i BC  10. Na boku AB leży punkt D taki, że
AD : DB  3 : 4 oraz DC  10. Oblicz pole trójkąta ABC.
Zadanie 49
Środek S okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym ABC, o ramionach AC i BC, leży
wewnątrz tego trójkąta (zobacz rysunek).
Wykaż, że miara kąta wypukłego ASB jest cztery razy większa od miary kąta wypukłego
SBC.
Zadanie 50 (*)
Dane są trzy okręgi o środkach: A, B, C i promieniach równych odpowiednio: r, 2r, 3r.
Każde dwa z tych okręgów są zewnętrznie styczne: pierwszy z drugim w punkcie K, drugi z
trzecim w punkcie L i trzeci z pierwszym w punkcie M. Oblicz stosunek pola trójkąta KLM do
pola trójkąta ABC.
Zadanie 51 (*)
Dany jest okrąg o środku w punkcie (2; 1) i promieniu 17 . Punkty A, B są punktami
przecięcia tego okręgu z osią OX. Punkt C leży na prostej 3x – y +3 = 0, a pole trójkąta ABC
jest równe 24. Oblicz współrzędne punktu C.
Zadanie 52
2
2
Prosta: y = x + 4 przecina okrąg o równaniu x  1   y  2  25 w punktach A i B. Oblicz
współrzędne tych punktów, a następnie oblicz obwód trójkąta ABS, gdzie S jest środkiem
danego okręgu.
Zadanie 53 (*)
Wierzchołki trójkąta równobocznego ABC są punktami paraboli y   x 2  6 x Punkt C jest
jej wierzchołkiem, a bok AB jest równoległy do osi OX . Sporządź rysunek w układzie
współrzędnych i wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.
Zadanie 54
Punkty B = (0,10)i O = (0,0) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego OAB, w którym
<OAB = 90° . Przyprostokątna OA zawiera się w prostej o równaniu y = 0,5x. Oblicz
współrzędne punktu A i długość przyprostokątnej OA.
Zadanie 55
Punkty A = (2,0) i B = (12,0) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ABC o
przeciwprostokątnej AB. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y = x . Oblicz
współrzędne punktu C.
Zadanie 56 (*)
Punkt A = (−2,5) jest jednym z wierzchołków trójkąta równoramiennego ABC, w którym
|AC | = | BC | . Pole tego trójkąta jest równe 15. Bok BC jest zawarty w prostej o równaniu
y = x +1. Oblicz współrzędne wierzchołka C.
Zadanie 57
Punkty A =(2; 11), B =(8; 23), C = (6; 14) są wierzchołkami trójkąta. Wysokość trójkąta
poprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie
D. Oblicz współrzędne punktu D.
Zadanie 58
Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC = BC oraz A = (2; 1) i B = (1; 9).
1
Podstawa AB tego trójkąta jest zawarta w prostej y  x. Oblicz współrzędne wierzchołka C.
2
Zadanie 59
Dany jest trójkąt ABC, gdzie A = (-3; -2), B = (1; -1), C = (-1; 4). Wyznacz równanie
symetralnej boku AC tego trójkąta.
Zadanie 60
Punkty A = (1; 5), B = (14; 31), C = (4; 31) są wierzchołkami trójkąta. Prosta zawierająca
wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D.
Oblicz długość odcinka BD.
Zadanie 61
Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową AD trójkąta ABC o wierzchołkach
A(-3; -1); B(5; 0); C(7; 8).
Zadanie 62
Dane są wierzchołki trójkąta ABC: A = (2; 2), B = (9, 5) i C = (3; 9). Z wierzchołka C
poprowadzono wysokość tego trójkąta, która przecina bok AB w punkcie D. Wyznacz
równanie prostej przechodzącej przez punkt D i równoległej do boku BC.
Zadanie 63
Wyznacz równanie prostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC, którego wierzchołkami
są punkty: A = (-2; -1), B = (6; 1), C = (7; 10).
Zadanie 64
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych AC, BC takich, że AC  6, BC  8.
Okrąg o środku C i promieniu r  AC przecina przeciwprostokątną AB w punkcie P.
Wyznacz długość odcinka BP.
Zadanie 65
Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 16. Na boku BC obrano punkt K
dzielący ten bok w stosunku 3 : 5, licząc od punktu B. Wyznacz sinus kąta BAK i pole trójkąta
BAK.
Download