program studiów i stopnia w roku akademickim 2016/2017 filozofia

advertisement
PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
FILOZOFIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa przedmiotu
Historia filozofii
starożytnej
Logika
Wstęp do filozofii
Filozofia poznania
Metodyka pracy
naukowej i obsługa
komputera
Język łaciński
Język nowożytny
Wychowanie
fizyczne
Szkolenie BHP
Szkolenie
biblioteczne
Szkolenie z własności
intelektualnej
ogółem
I ROK, SEMESTR ZIMOWY
Liczba
Liczba
Forma
godzin
godzin
zalicze
wykładu
ćwiczeń
nia
ETCS
wykłady
ETCS
ćwicz.
ETCS
suma
30
30
45
45
e/zo
e/zo
3
3
4
3
7
6
30
30
30
e
e/zo
3
3
3
3
6
30
30
30
zo
zo
zo
2
2
2
2
2
2
30
z
z
1
0
1
0
z
0
0
z
1
1
30
10
130
240
Nazwa przedmiotu
Historia filozofii
średniowiecznej
Logika
Filozofia przyrody
z elementami
przyrodoznawstwa
Filozofia poznania
I ROK, SEMESTR LETNI
Liczba
Liczba
Forma
ETCS
godzin
godzin
zalicze
wykłady
wykładu
ćwiczeń
nia
ETCS
suma
30
30
45
45
e/zo
e/zo
3
3
4
4
7
7
30
30
30
e/zo
e
3
3
3
6
3
30
30
30
zo
zo
zo
2
2
2
2
2
2
30
z
1
1
Stylistyka
Język łaciński
Język nowożytny
Wychowanie
fizyczne
ogółem
ETCS
ćwicz.
120
240
30
Lp.
Nazwa przedmiotu
Historia filozofii
nowożytnej
II ROK, SEMESTR ZIMOWY
Liczba
Liczba
Forma
godzin
godzin
zalicze
wykładu
ćwiczeń
nia
ETCS
wykłady
ETCS
ćwicz.
ETCS
suma
30
45
e/zo
3
4
7
30
30
30
30
e/zo
e/zo
3
3
3
4
6
7
4
Metafizyka
Etyka
Filozofia przyrody z
elementami
przyrodoznawstwa
e
3
5
6
7
Bioetyka
Język łaciński
Język nowożytny
30
1
2
3
9
ogółem
30
30
30
150
165
e
zo
zo
3
3
2
2
3
2
2
0
30
Nazwa przedmiotu
Historia filozofii
współczesnej
Historia filozofii
polskiej
Metafizyka
Etyka
Wprowadzenie do
psychologii
Język łaciński
Język łaciński
Język nowożytny
Język nowożytny
Seminarium
filozoficzne
ogółem
II ROK, SEMESTR LETNI
Liczba
Liczba
Forma
ETCS
godzin
godzin
zalicze
wykłady
wykładu
ćwiczeń
nia
ETCS
ćwicz.
ETCS
suma
30
45
e/zo
3
4
7
30
30
30
e/zo
e
3
3
3
6
3
e
3
30
30
30
30
150
30
165
e
zo
e
zo
e
z
3
3
2
1
2
1
3
2
1
2
1
2
2
30
Lp.
Nazwa przedmiotu
1
Filozofia religii
Antropologia
filozoficzna
Filozofia
współczesna
kontynentalna
Filozofia
współczesna
analityczna
Estetyka
Semiotyka i ogólna
metodologia nauk
Wykłady
monograficzne (2)
Wykład
ogólnouczelniany
Nauka i wiara
Seminarium
filozoficzne
ogółem
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III ROK, SEMESTR ZIMOWY
Liczba
Liczba
Forma
godzin
godzin
zalicze
wykładu
ćwiczeń
nia
III ROK, SEMESTR LETNI
Liczba
Liczba
Forma
ETCS
godzin
godzin
zalicze
wykłady
wykładu
ćwicze
nia
ń
30
30
e/zo
3
30
zo
2
ETCS
wykłady
ETCS
ćwicz.
ETCS
suma
Nazwa przedmiotu
e/zo
e
3
3
3
6
3
Filozofia Boga
filozofia nauki
15
e
1,5
1,5
Antropologia
filozoficzna
30
15
e
1,5
1,5
30
30
zo
e
2
3
2
3
30
30+30+30
30+30
e/e
3+3
6
30
e
3
3
Filozofia polityki
Wykłady
monograficzne (3)
Seminarium
filozoficzne
Praca licencjacka
30
30
zo
z
2
30
30
300
30
30
2
30
30
2
2
30
e/zo
3
zo
e/e/e
2
3+3+3
z
ETCS
ćwicz.
ETCS
suma
3
6
2
3
6
2
9
2
2
3
3
0
ogółem
210
90
30
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards