Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa

advertisement
Oświadczenie osoby dokonującej wpisu do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
…………………………………………….
…………………………………..............…
(imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
…………………………………………….
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie byłem/byłam* karany/karana* za przestępstwa popełnione umyślnie.
……………………………….................……
(czytelny podpis)
Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności
karnej z art.233 Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”.
……………………..................………………
(czytelny podpis)
*
niepotrzebne skreślić
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards