(Op) należy wpisywać zgodnie z katalogiem kosztów

advertisement
Odpowiedź
Tak, w kategorii należy podać budżet poszczególnych rodzajów kosztów, czyli np: koszty
związane z promocją, zakupem materiałów itp., nie jest natomiast konieczne dalsze
uszczegółowianie tych pozycji.
Download