Chrom, mangan, żelazo

advertisement
Chrom, mangan, żelazo
1. Podaj właściwości (stan skupienia, barwa, charakter chemiczny) następujących związków:
MnO
MnO2
Mn2O7
Mn(OH)2
CrO
Cr2O3
CrO3
Cr(OH)3
FeO
Fe2O3
Fe(OH)2
Fe(OH)3
2. Podaj barwę następujących jonów:
a) Fe3+
..............................................
b) CrO42-
..............................................
c) MnO4-
..............................................
d) Cr3+
..............................................
e) [Cr(OH)4]-
..............................................
f) Cr2O72-
..............................................
g) Fe2+
..............................................
h) MnO42-
..............................................
i) Cr2+
..............................................
j) Mn2+
..............................................
3. Zapisz:
pełną konfigurację podpowłokową atomu żelaza, chromu i manganu.
..............................................................................................................................................................
skróconą konfigurację podpowłokową kationu chromu(III), żelaza(II), żelaza(III), manganu(II)
..............................................................................................................................................................
4. Na szarozielony osad pewnego związku chromu (subst. A) podziałano roztworem NaOH
otrzymując r-r barwy zielonej (subst. B). Do powstałego roztworu dodano r-r H2O2 i ogrzano w
płomieniu palnika otrzymując r-r barwy żółtej (subst. C). Do roztworu subst. C dodano kwas
siarkowy(VI) otrzymując r-r barwy pomarańczowej (subst. D). Podaj wzory związków A, B, C, D,
które powstają podczas opisanych przemian.
A: ..............................
C: ..............................
B: ..............................
D: ..............................
5. Na opiłki żelaza podziałano roztworem HCl otrzymując r-r barwy zielonej (subst. A).
Do powstałego roztworu dodano r-r NaOH i zaobserwowano strącenie szarozielonego osadu
(subst. B). Do osadu (subst. B) dodano kilka kropli H202 otrzymując osad barwy
czerwonobrunatnej (subst. C). Po ogrzaniu w płomieniu palnika osadu subst. C otrzymano
ciemniejszy osad (subst. D). Podaj wzory związków A, B, C, D, które powstają podczas opisanych
przemian.
A: ..............................
C: ..............................
B: ..............................
D: ..............................
6. Zaprojektuj doświadczenie świadczące o właściwościach utleniających manganianu(VII) potasu w
środowisku obojętnym. Podaj schematyczny rysunek, obserwacje i równanie reakcji w formie
cząsteczkowej i jonowej wraz z bilansem elektronowym.
7. Zapisz równania reakcji przemian podanych na następującym schemacie:
Na3 [Cr (OH ) 6 ]  Cr (OH ) 3  Cr2 O3  Cr
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Fe(OH ) 2  Fe(OH ) 3  Fe2 O3  FeO
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
8. Zapisz równania następujących reakcji:
a) żelaza z gorącą parą wodną
..................................................................................................................
b) manganu z kwasem bromowodorowym
..................................................................................................................
c) otrzymywania wodorotlenku żelaza(II) z odpowiedniej soli żelaza
..................................................................................................................
d) redukcji dowolnego tlenku manganu glinem
.................................................................................................................
e) żelaza z rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI)
.................................................................................................................
f) żelaza z chlorem
.................................................................................................................
9. Wodorotlenek manganu(II) otrzymuje się podczas strącenia z odpowiedniej soli manganu.
Strącony osad zmienia barwę w wyniku wstrząsania probówki. Wyjaśnij to zapisując równanie
odpowiedniej reakcji.
10. Oblicz objętość tlenu (warunki normalne) otrzymaną podczas termicznego rozkładu 63,2 g
manganianu(VII) potasu.
11. Omów wpływ pH roztworu na równowagę kwasowo-zasadową między jonami
chromianowymi(VI) a dichromianowymi(VI). Zapisz równania odpowiednich reakcji. Określ
trwałość tych jonów w odpowiednim środowisku.
12. Do roztworu zawierającego 2 mole FeCl3 dodano roztwór zawierający 8 moli NaOH i odsączono
powstały osad. Do przesączu dodano roztwór zawierający 0,5 mola H2SO4. Jaki odczyn ma
otrzymany roztwór?
13. Zaprojektuj doświadczenie świadczące o właściwościach utleniających dichromianu(VI) potasu w
środowisku kwasowym. Podaj schematyczny rysunek, obserwacje i równanie reakcji w formie
cząsteczkowej i jonowej wraz z bilansem elektronowym.
Download