Z4PRT1 PRAKTYKI STUDECKIE POTWIERDZENIE ODBYCIA

advertisement
Z4-P-RT-1 Wydanie N1 Strona 1 z 1
…………………………………….
.......................... dnia .............................
(pieczęć zakładu pracy)
POTWIERDZENIE
odbycia praktyki studenckiej
Stwierdzam, że w ramach zawartej umowy/porozumienia* o organizacji praktyk studenckich
nr ............................ Pan/Pani ......……..............……………….......……………… student/ka
Politechniki
Śląskiej
odbył/a
praktykę
studencką
w
okresie
od
……................
do …………………... .
Uwagi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................
(podpis kierownika Zakładu Pracy
lub osoby upoważnionej)
*niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards